ALBATROS KARALAR DIŞ TİCARET TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT SARACİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERİ SORUMLUSU BAŞVURU FORMU

1.GENEL

Siz veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11 ve 13’üncü maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına, işbu Başvuru Formu, veri sorumlusu Albatros Karalar Dış Ticaret Turizm Otomotiv İnşaat Saraciye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Albatros Karalar”) tarafından hazırlanmıştır.

2. BAŞVURU YOLU

Siz veri sahipleri, KVKK’nın 11 ve 13’üncü maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Albatros Karalar’a, KVKK'nın uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak işbu formun doldurulması suretiyle veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle:

İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını, Mercan Mahallesi Havancı Sokak, No: 11 A Fatih / İSTANBUL adresine şahsen başvurarak,

İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını kayıtlı elektronik posta adresiniz ile (KEP Adresi)  [email protected] adresine elektronik imzalı olarak yahut mobil imzalı olarak

İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını [email protected] e-posta adresine ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle

İletebilirsiniz.

 

3. VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapacağınız başvurunuzla ilgili olarak, sizleri tanıyabilmemiz ve gerekli araştırma, değerlendirme ve çözümlemeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz:

Ad ve Soyad*

 

TC Kimlik Numarası*

 

Adres*

 

Telefon Numarası*

 

E-posta Adresi*

 

Faks Numarası (isteğe bağlı)

 

*Doldurulması zorunlu alanlar.

 

Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, işbu formun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır.

 

Albatros Karalar ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneği işaretleyerek, mevcut ilişkinin hâlen devam edip etmediğini aşağıdaki boşlukta belirtiniz.

 


 

Müşteri                                                             Ziyaretçi                                                           Eski Çalışan 

 

Çalışan                                                             İş Ortağı                                                           Stajyer

 

Çalışan Adayı                                                 Tedarikçi                                                          Diğer 

 

4. VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ

 

Veri sahibi olarak, KVKK’nın 11 ve 13’üncü maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumlar için lütfen aşağıda yer verilen listedeki ilgili kutucuğu işaretleyiniz.

 

TALEBİNİZ

GEREKEN BİLGİ/BELGE

SEÇİMİNİZ

1. Kişisel verilerimin Albatros Karalar tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

 

2. Albatros Karalar tarafından kişisel verilerimin hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istiyorum.

Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………….…

 

3. Albatros Karalar tarafından kişisel verilerimin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……

 

……………………………………………………………………………

 

4. Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, aktarılan üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………

 

5. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz bilgileri ve bu bilgilerin doğrusunun nasıl olması gerektiğini lütfen belirtiniz.

.………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

 

6. Eksik/yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz bilgileri ve bu bilgilerin doğrusunun nasıl olması gerektiğini lütfen belirtiniz.

.………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

 

7. Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinmesini/yok edilmesini istiyorum.

Bu talebinize konu verilerin hangi veriler olduğunu ve aleyhinize olduğunu düşündüğünüz sonucun ne olduğunu belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Form ekinde yer veriniz.

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

8. Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektire sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini/yok edilmesini istiyorum.

Bu talebiniz, kişisel bilgilerinizin yalnızca bir kısmına ilişkin ise bunların hangi veriler olduğunu ve bu talebinizin gerekçesini tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Form ekinde yer veriniz.

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

 

9. Albatros Karalar tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Bu talebinizin gerekçesini ve bilgi alma talebinize ilişkin durumun sonucunu belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Form ekinde yer veriniz.

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

 

 

10. Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum.

Bu talebinizin gerekçesini ve uğradığınızı düşündüğünüz zararı aşağıdaki boşlukta belirtiniz; bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere (Kişisel Verilerin Korunması Kurulu veya mahkeme kararları) lütfen Form ekinde yer veriniz.

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

 

11.Diğer

Lütfen buraya yukardaki opsiyonlarda sunulmamış ancak talebiniz olan konuyu kısaca açıklayıp belirtiniz.

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

Veri sahibi adına 3. kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu form ile birlikte noterce onaylanmış vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu form ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

 

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun Albatros Karalar’a ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde, Albatros Karalar, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir. Bu kapsamda tarafımıza sağlamış olduğunuz bilgi ve belgeler, veri sahibi olduğunuzun teyit edilmesini müteakip derhal imha edilecektir.

 

Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin KVKK madde 13/2’de belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır.

 

5. VERİ SAHİBİNİN TALEBİNİN SONUÇLANDIRILMASI

 

Niteliğine göre talebiniz, KVKK uyarınca bizlere ulaştığı tarihten itibaren, en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız ve değerlendirmelerimiz, işbu başvuru formundaki seçiminize göre KVKK’nın 13’üncü maddesi uyarınca yazılı veya elektronik ortam vasıtasıyla tarafınıza iletilecektir. Başvuru sonucunun posta, elektronik posta veya faks yöntemlerinden biriyle iletilmesine ilişkin bir tercihiniz varsa, lütfen aşağıda belirtiniz:

 

Başvuruma ilişkin sonucun e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Başvuruma ilişkin sonucun posta aracılığı ile gönderilmesini istiyorum.

Başvuruma ilişkin sonucun kargo ile gönderilmesini istiyorum.

Başvuruma ilişkin sonucun kayıtlı elektronik posta (KEP) adresime ile gönderilmesini istiyorum.

 

Talepleriniz Albatros Karalar tarafından ücretsiz sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

 

6. VERİ SAHİBİ BEYANI

KVKK uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Bu başvuru formu, Albatros Karalar tarafından işlenen verilerinizin tespiti ve başvurunuza doğru ve eksiksiz olarak yasal süre içerisinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Albatros Karalar başvurunuz neticesinde değerlendirme yaparken, kimlik doğrulama için bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu başvuru formu kapsamında, başvurucu bilgilerin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder. Bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması durumunda Albatros Karalar yanlış bilgi ve yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Ayrıca başvuru sonucu Albatros Karalar’a ilave bilgi talep etmesinin gerekli olabileceğini ve yapılan işlemin bir maliyet gerektir mahiyette olması durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerektiği konusunda aydınlatıldığı beyan ve taahhüt ederim.

 

Veri Sahibi

 

Adı ve Soyadı

 

Başvuru Tarihi

 

İmza

 

 

İşbu başvuru formu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11 inci maddesinde sayılan haklardan doğan talepleriniz için düzenlenmiştir. Bu talepler 6698 sayılı kanunun 11 ve yine aynı kanunun 13’üncü maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesindeki usul ve esaslar kapsamıyla yürütülmektedir. 

 

Albatros Karalar’a başvuru yapmanız durumunda, başvurunuzda beyan etmiş olduğunuz kişisel verileriniz işbu başvurunun sonuçlandırılması amacıyla Kanun’un 5 ve 6’ncı Maddesinde öngörülen veri işleme şartlarına uygun olarak ayrıca işlenecek olup veriler anonim halde olmak suretiyle 3 yıl süre ile saklanacaktır. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak Albatros Karalar Genel Aydınlatma Metni’ne  http://albatrosluggage.com/kvkk/  adresinden ulaşabilirsiniz. 

Başvuran

Ad-Soyad

İmza

ALBATROS KARALAR DIŞ TİCARET TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT SARACİYE

 SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1.         Genel Tanım

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (“Kanun”) temel hak ve hürriyetlerin korunması ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve esasları belirlemektedir. Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade etmektedir.

Albatros Karalar Dış Ticaret Turizm Otomotiv İnşaat Saraciye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Albatros Karalar”) tarafından, Kanunun 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerin elde edildiği sırada, veri sorumlusu sıfatı ile ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu metin hazırlanmıştır. 

2.         Veri Sorumlusu 

Albatros Karalar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“6102 sayılı Kanun”) ve ilgili ikincil düzenlemeleri kapsamında tekstil sektöründe 20 yılı aşkın süredir tekstil ve imalat alanında müşterilerinin talep ve beklentilerini karşılamak, en son teknoloji ve kalitede ürün ve hizmetleri müşterilerine sunmak, ürünleri ile müşterilerine tedarik hizmeti sağlamak ve 6120 sayılı Kanun ve ilgili ikincil düzenlemelerde yer alan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla kurulmuş bir uluslararası limited şirkettir. Bu kapsamda kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Albatros Karalar tarafından, Kanun’un temel ilkelerine uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

3.         Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları

Albatros Karalar; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Albatros Karalar tarafından, başta 6102 sayılı Kanun’da sayılan görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde Albatros Karalar ve Albatros Karalar ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla işlenebilmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler, sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan toplanabilmekte ve Albatros Karalar faaliyetleri kapsamında işleme faaliyetine tabi tutulabilmektedir.

KİMLİK VERİSİ

Kimlik Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Ad soyad 
 • Cinsiyet
 • Uyruk
 • Doğum tarihi
 • Doğum yeri
 • İmza
 • T.C. kimlik No

 

 • Çalışan
 • Çalışan/Stajyer adayı
 • Stajyer 
 • Hissedar/Ortak
 • Tedarikçi çalışanı
 • Tedarikçi yetkilisi
 • Ziyaretçi 
 • İş ortağı
 • Müşteri
 • Müşteri çalışanı/yetkilisi
 • Potansiyel iş ortağı çalışanı/yetkilisi
 • Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi
 • Potansiyel Müşteri Çalışanı/Yetkilisi
 • Potansiyel iş ortağı
 • Alt işveren çalışanı/yetkilisi

 

 

 

İş başvurusu, iş ortaklığı, ticari ilişki, staj başvurusu, tedarik hizmetlerinin alınması, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, mal/hizmet satış ve sevkiyat süreçleri, eğitim, vb. faaliyetlerde kişilerin kendisinden temin edilmektedir. 

 

 • 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İhracat faaliyetleri kapsamında vize, gümrük vb. işlemlerin düzenlenmesi
 • Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetiminin planlanması
 • Boya, örgü vb. imalat faaliyetlerinin yürütülmesi ve planlanması
 • Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin raporlanması
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün numune ve test işlemlerinin tamamlanması
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin takibi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

İLETİŞİM VERİSİ

İletişim Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Adres
 • E-posta adresi
 • İkametgâh
 • İletişim adresi
 • Telefon No
 • Çalışan
 • Çalışan/Stajyer adayı
 • Stajyer 
 • Hissedar/Ortak
 • Tedarikçi çalışanı
 • Tedarikçi yetkilisi
 • Ziyaretçi 
 • İş ortağı
 • Müşteri
 • Müşteri çalışanı/yetkilisi
 • Potansiyel iş ortağı çalışanı/yetkilisi
 • Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi
 • Potansiyel Müşteri Çalışanı/Yetkilisi
 • Potansiyel iş ortağı
 • Alt işveren çalışanı/yetkilisi

 

İş başvurusu, iş ortaklığı, üyelik, staj başvurusu, tedarik hizmetlerinin alınması, müşteri ilişkileri yönetimi, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, anket, haber, eğitim, vb. faaliyetlerde kişilerin kendisinden temin edilmektedir. 

 

 • 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İhracat faaliyetleri kapsamında vize, gümrük vb. işlemlerin düzenlenmesi
 • Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün numune ve test işlemlerinin tamamlanması
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi 
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sosyal sorumluluk projelerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin takibi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ VERİSİ

Fiziksel Mekan Güvenliği Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Giriş çıkış kayıtları
 • Albatros Karalar lokasyonlarında bulunan kamera kayıtları

 

 • Çalışan
 • Çalışan/Stajyer adayı
 • Stajyer
 • Hissedar/Ortak
 • Tedarikçi çalışanı
 • Tedarikçi yetkilisi
 • Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi
 • Ziyaretçi
 • Müşteri 
 • Müşteri yetkilisi/çalışanı
 • Potansiyel iş ortağı çalışanı/yetkilisi
 • Potansiyel müşteri çalışanı/yetkilisi
 • Potansiyel iş ortağı
 • Alt işveren çalışanı/yetkilisi
 • İş Ortağı

Albatros Karalar lokasyonlarının ziyaret edilmesi ile birlikte girişten itibaren güvenlik kameraları vasıtasıyla elde edilmektedir.

 

 • 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • İş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

İşlem Güvenliği Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Cookie Kayıtları
 • IP adresi bilgileri
 • IP Adresi İzleme
 • İnternet Erişim Kayıt Log'ları
 • İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri
 • Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri (Kullanıcı adları, e-mail hesapları, son login tarihleri IP bilgileri vb.)
 • Şifre ve parola bilgileri vb.
 • Çalışan
 • Stajyer
 • Müşteri
 • Ziyaretçi

Albatros Karalar’a ait web sitelerinin ziyaret edilmesi, Albatros Karalar ağı üzerinden internete bağlantı sağlanması, çağrı merkezi üzerinden hizmet alınması, çağrı merkezi veya e-posta adresi üzerinden Albatros Karalar ile iletişim kurulması vasıtasıyla elde edilmektedir. 

 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Albatros Karalar faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Fotoğraf
 • Kamera Kayıtları

 

 • Çalışan
 • Çalışan/Stajyer adayı
 • Stajyer
 • Ziyaretçi

 

Albatros Karalar nezdinde iş başvurusu esnasında sunulan fotoğraflar ve kapalı devre güvenlik kameraları vasıtasıyla elde edilmektedir. 

 •  4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Albatros Karalar faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

MÜŞTERİ İŞLEM

Müşteri İşlem Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Fatura
 • Senet
 • Çek
 • Sipariş bilgisi
 • Talep bilgisi

 

 

 • Müşteri

 

Mal ve/veya hizmet satın alım, satış süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla ilgili kişilerin kendisinden veya yetkilisi/çalışanından elde edilmektedir. 

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin planlanması
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

FİNANS

Finans Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Banka bilgileri
 • Hesap bilgileri
 • Kart bilgileri

 

 

 • Çalışan
 • Stajyer
 • Müşteri

Mal ve/veya hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi, satış sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş akdi kapsamında yer alan edimlerin ifa edilmesi amacıyla ilgili kişilerin kendisinden veya yetkilisi/çalışanından elde edilmektedir.

 • 4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Ücret politikasının yürütülmesi
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi
 • Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

PAZARLAMA

Pazarlama Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Alışveriş geçmiş bilgileri
 • Pazarlama Çerezleri

 

 • Müşteri

Mal ve/veya hizmet satın alım ve satış süreçleri kapsamında elde edilmektedir. 

 • Albatros Karalar ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

MESLEKİ DENEYİM

Mesleki Deneyim Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Diploma bilgileri, 
 • Gidilen kurslar, 
 • Meslek içi eğitim bilgileri, 
 • Sertifikalar,
 • Transkript bilgileri 
 • Çalışan
 • Çalışan adayı
 • Stajyer 

Çalışan ve/veya stajyer istihdamının sağlanması amacıyla yapılan iş başvuruları, stajyer alımları için yapılan başvurular, tedarikçi çalışanlarının hizmet vermesi için özlük bilgilerinin paylaşılması vasıtasıyla elde edilmektedir. 

 • 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Albatros Karalar faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yürütülmesi ve planlanması

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

DİĞER

Diğer Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Firma Unvanı
 • Firma Adresi
 • Firma Telefon Numarası
 • Şirket Bilgileri
 • Alt işveren çalışanı/yetkilisi
 • Müşteri yetkilisi/çalışanı
 • Tedarikçi yetkilisi/çalışanı
 • İş ortağı çalışanı/yetkilisi
 • Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi
 • Potansiyel iş ortağı çalışanı/yetkilisi

Mal ve/veya hizmet satın alım ve satış süreçleri kapsamında elde edilmektedir.

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

 

4.         Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Albatros Karalar tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara ve açık rızanız olması halinde sınırlı ve gerekli olması kaydıyla yurtdışına aktarılabilecektir.

KİMLİK VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Herkese açık
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • İş Ortakları
 • Tedarikçiler
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İhracat faaliyetleri kapsamında vize, gümrük vb. işlemlerin düzenlenmesi
 • Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetiminin planlanması
 • Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün numune ve test işlemlerinin tamamlanması
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin takibi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

İLETİŞİM VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • İş Ortakları
 • Tedarikçiler
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İhracat faaliyetleri kapsamında vize, gümrük vb. işlemlerin düzenlenmesi
 • Mal/Hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin takibi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • İş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi 

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Albatros Karalar faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi 

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

 • 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Albatros Karalar faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

 

MÜŞTERİ İŞLEM

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • İş Ortakları

 

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi

FİNANS

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • 4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Ücret politikasının yürütülmesi
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi

PAZARLAMA

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Albatros Karalar ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

MESLEKİ DENEYİM

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • İş Ortakları

 

 • 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Albatros Karalar faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi 
 • Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yürütülmesi

DİĞER

  Aktarım Yapılan Taraflar

  Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • İş Ortakları

 

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini

 

5.         Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Albatros Karalar tarafından e-posta, mobil uygulama, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve yukarıda açıklanan hukuki sebeplere ve gerekli olması halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.  

6.         Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Mercan Mahallesi Havancı Sokak No: 11A Fatih/İstanbul bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan [email protected] KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda [email protected]  e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz. 

 

 

 

ÇEREZ POLİTİKASI

 

Çerez Politikası

Albatros Karalar Dış Ticaret Turizm Otomotiv İnşaat Saraciye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Albatros Karalar”)olarak web sitemizde kullanılmakta olan çerez (cookie) türleri, çerezlerin neden kullanıldıkları ve bu çerezlerin yönetilmesi hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki yükümlülüklere uymak amacıyla bilgilendirmede bulunulmuştur.

İşbu Çerez Politikasında, web sitesinin ziyaretçilerine daha iyi bir hizmet sağlanması ve işlevsel bir çevrimiçi ortam sağlamak adına kullanılan çerezler ziyaretçilere açıklanmış, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK” veya “KVK Kanunu”) uygun olarak elde edilen kişisel verilerin işlenmesinin nasıl olduğu ve kullanıcının kanuni hak ve yetkileri belirtilmiştir.

Çerez Nedir?

Çerez, bir web sitesi ziyaret edildiğinde sabit sürücüde veya tarayıcı klasöründe depolanan metin dosyasıdır. Çerezler aracılığı ile web sitesi ziyaretçilerine sunulan hizmetin daha hızlı ve işlevsel olması amaçlanmaktadır. Web sitesi ziyaretçisine göre kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi ortamın sağlanması çerezler aracılığı ile sağlanmaktadır. Ziyaretçilerimiz çerez kullanımına ilişkin tercihlerini belirleyebilmekte ve değiştirebilmektedir. Aynı şekilde ziyaretçi çerezlerin silinmesini talep etme hakkına da sahiptir.

Çerez Türleri 

Çerezler; hizmet ettiği amaca göre, verinin saklı tutulduğu süreye göre ve oluştukları kaynaklarına göre çerezler olarak sınıflandırılabilmektedir. 

Amaçlarına Göre Çerezler

Çerezin kullanılma amacına göre yapılan bu sınıflandırmada kesin gerekli çerezler, tercih çerezleri, istatistik çerezleri ve pazarlama çerezleri açıklanmıştır. 

Kesin Gerekli Çerezler

Kesin gerekli çerezler, web sitesinde gezinmek ve sitenin güvenli alanlarına erişim gibi özelliklerin kullanılması için gerekli olan çerezlerdir. E-ticaret mağazalarında çevrimiçi alışveriş yapılırken alım satım işleminin sona erdirilebilmesi için kullanıcının tercih ettiği ögelerin bir sonraki adım için saklı tutulması gerekmektedir. E-ticaret sitelerinde ögelerin alışveriş sepetinde tutulmasına izin veren çerezler, kesin gerekli çerezlere örnek olarak sayılabilir. Kesin gerekli çerezler, genel olarak birinci taraf oturum çerezleridirler. Bu çerezler için onay alınması gerekmese de çerezin neden kullanıldığı ve çerezin gerekliliği kullanıcıya açıklanmalıdır.

Tercih Çerezleri

Web sitesinde geçmişte yapılan seçimlerin (kullanıcı adı bilgisi, parola bilgisi, hangi dilin tercih edildiği vb.) ne olduğunu hatırlamasını sağlar. Web sitesine otomatik girişi sağlayan tercih çerezleri, işlevsel çerezler olarak da adlandırılmaktadır. 

İstatistik Çerezleri

Performans çerezleri olarak da bilinen istatistik çerezleri, web sitesinin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı, ziyaret ettiği sayfalar, tıkladığı bağlantılar depolanabilmektedir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, web sitesi kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, web sitesini daha işlevsel hale getirmektir.

 

 

Pazarlama Çerezleri

Pazarlama çerezleri, reklam verenlerin kullanıcının ilgisine göre reklamlar sunmasını sağlayan çerezlerdir. Web sitesi kullanıcısının karşılaştığı reklamların istatistiksel verileri, pazarlama çerezleri yoluyla elde edilen veriler, diğer kuruluşlarla veya reklam verenlerle paylaşılabilir. Bunlar kalıcı olarak depolanabilen çerezlerdir.

Depolanma Sürelerine Göre Çerezler

Çerezler, verinin elde tutulma süresine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezlerinin kalıcı çerezlerden farkı geçici, anlık veri bilgisi sağlamasıdır.

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri, kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar depolanabilecek veriler sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir. 

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler, çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanım tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma tarihi vardır. E-Gizlilik Direktifine göre kalıcı çerezlerin 12 aydan daha uzun sürmemesi gerekmektedir. 

Kaynaklarına Göre Çerezler

Çerezin hangi taraftan/kaynaktan cihaza yerleştiğine göre yapılan sınıflandırmadır.

Birinci Taraf Çerezleri

Adından da anlaşılacağı gibi, birinci taraf çerezleri doğrudan ziyaret edilen web sitesi tarafından cihaza yerleştirilmektedir.

Üçüncü Taraf Çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri, ziyaret edilen web sitesi tarafından değil, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

http://www.albatroscanta.com/ Web Sitesinde Kullanılan Çerezler 

Çerez İsmi

Çerez Amacı

Çerez Tipi

_gid

Bu tanımlama bilgisi, Google Analytics tarafından kullanıcı ziyaretinin amacını değerlendirmek için kullanılır ve web sitesi yöneticileri için web sitesi etkinliğiyle ilgili raporlar oluşturur ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlar.

Persistent Cookies

_1P_JAR

Bu çerez, son kullanıcının web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri ve son kullanıcının söz konusu web sitesini ziyaret etmeden önce görmüş olabileceği reklamları belirmek amacıyla kullanılmaktadır. 

Targeting/Advertising Cookies

APISID

###

###

cerceve_width

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

 

Gizlilik ve Çerez Yönetimi

Web sitesini kullanan kullanıcılarımıza siteye girişlerinde kullanım kalitesini arttırmak, site kullanımını kolaylaştırarak kullanımdan alınan faydayı arttırmak ve web sitemizi geliştirip güvenlik açıkları ihtimalini önlemek gibi amaçlarla kullanıcıların web sitesine girdiklerinde ziyaret ettikleri bölümlere ilişkin verileri kullanıcılarımızın yasal haklarını gözeterek KVKK kapsamında işliyoruz. Kullanıcılar, siteye giriş yaptıkları andan başlayarak, iletişim formunu kullanmaları da dahil ayrılmalarıyla son bulan süreçte, buraya kadar bahsedilen verilerin işlendiği konusunda bilgilendirildiklerini ve bu kapsamda Albatros Karalar tarafından gerçekleştirilecek veri işleme sürecine rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler. Kullanıcılar, web sitelerinin çerezler aracılığıyla kişisel verilerini işlemesini/depolamasını engelleyebilirler. Ayrıca, daha önceden internet tarayıcısındaki çerezleri silebilmektedirler.

Kullanıcılar çerez kullanımını çeşitli yollardan engellemeyebilmektedirler. Kullanıcı olarak eğer çerez kullanımını önlemek istiyorsanız; 

Google

Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, “kilit işareti”ni tıklayarak, “Çerezler” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz. 

Internet Explorer

Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesine tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz. 

Mozilla Firefox

Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesine tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz. 

Opera

Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz. 

Safari

Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz. 

 

Kullanıcının Verilere Erişim Hakkı ve Talepleri

Kullanıcılar, KVKK’nın 11 inci maddesi kapsamında kendilerine tanınan hak ve yetkiler çerçevesinde, Albatros Karalar’a başvurarak kendileriyle ilgili:

•           Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•           Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•           Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•           Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•           Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

•           İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

•           İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•           İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•           Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerecek şekilde, Mercan Mahallesi Havancı Sokak No: 11A Fatih/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya noter kanalı ile gönderebilir, elektronik imzalı olarak [email protected] KEP adresine iletebilir veya Albatros Karalar sistemlerinde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sitemizden En İyi Şekilde Faydalanabilmeniz İçin Çerezler Kullanılmaktadır. Bu Siteye Giriş Yaparak Çerez Kullanımını Kabul Etmiş Sayılıyorsunuz.