1. AMAÇ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Uyum Süreci Politikası (“Politika”), Albatros Karalar Dış Ticaret Turizm Otomotiv İnşaat Saraciye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Albatros Karalar”) nezdinde gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümleri uyarınca hukuka uygun şekilde yerine getirilmesi ve Kanun’un 12 inci maddesi kapsamında kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

Bu politika elektronik veya fiziki ortamda Albatros Karalar bilgi ve belgeleri ile bilgi sistem hizmeti erişimine izin verilmiş olan tüm çalışanları kapsamaktadır. Politika’nın uygulanması ve revizyonundan KVKK Komisyonu sorumludur. Albatros Karalar nezdindeki tüm kullanıcılar, bu Politikada yer alan uygulamaları bilmek ve belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür.

3. TANIMLAR

5651 sayılı Kanun

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

6698 sayılı Kanun

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Albatros Karalar/Şirket

Albatros Karalar Dış Ticaret Turizm Otomotiv İnşaat Saraciye Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ.

Güvenlik Duvarı (Firewall)

Güvenlik duvarı kurulduğu sisteme gelen ve giden ağ trafiğini kontrol ederek yetkisiz veya istenmeyen yollardan erişim sağlamasını engellemeye yarayan yazılım veya donanımdır.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Politika

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Uyum Süreci Politikası’nı

Sunucu (Server)

Bilgisayar ağlarında, diğer ağ bileşenlerinin (kullanıcıların) erişebileceği, kullanımına ve/veya paylaşımına açık kaynakları barındıran bilgisayar birimi.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun vermiş olduğu yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Sahibi/İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

VPN

Şirket dışında da Şirket ağına bağlanılmak üzere kullanılan sanal özel ağ.

4. İÇERİK

İşbu Politika kapsamında Albatros Karalar nezdinde gerçekleştirilen faaliyetlerin 6698 sayılı Kanun’a uygun şekilde uygulanması amacıyla birçok prosedüre yer verilmiştir. İçerikte yer alan diğer politikalara ait dokümantasyon listesi EK-1de yer almaktadır.

Albatros Karalar nezdinde kullanılan bilgi ve haberleşme sistemleri ve donanımları (internet, e-posta, telefon, çağrı cihazları, faks, bilgisayarlar, taşınabilir cihazlar ve cep telefonları da dahil olmak üzere) Albatros Karalar işlerinin yürütülmesi için kullanılmalıdır. Bu sistemlerin yasa dışı, rahatsız edici, Albatros Karalar’ın diğer kural ve standartlarına aykırı veya Albatros Karalar’a zarar verecek herhangi bir şekilde kullanımı bu Politikanın ihlal edildiği anlamına gelecektir.

Albatros Karalar, bu sistemleri ve bu sistemlerle gerçekleştirilen aktiviteleri izleme, kaydetme ve periyodik olarak denetleme hakkını saklı tutmaktadır.

Albatros Karalar, nezdinde bulunan taraflar ile ihtiyaç ve beklentilerin hangi yöntem veya araç ile ortaya konulduğu, bu ihtiyaç ve beklentilerden hangilerinin uyum yükümlülüğü olduğu ve tarafların iletişim metodu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

İlgili taraflar

İlgili taraf ile beklentilerin belirlendiği araç / yöntem

İletişim Metodu

Birinci Taraflar

Çalışanlar

Kişisel verilerin korunması, görev ve talimatların belirlenmesi, sürekli eğitim ve etkinliklerin arttırılması, eğitim katılımlarının değerlendirilmesi, takdir, objektif ve şeffaf performans değerlendirmesi, mesai ve dinlenme saatlerine yasal uyumluluk, sağlıklı ve temiz bir çalışma ortamı  

E-posta, telefon, yüz yüze görüşme, meclis toplantıları

Üst Yönetim

Yasal ve mevzuat şartlarına tam uyum, çalışanların görev ve sorumluluklarına riayet edilmesi, politikalara uyum

Tedarikçiler /İş Ortakları

Albatros Karalar çalışma alanlarının güvenliğinin sağlanması, Albatros Karalar’ın taahhütlerine uyması, sürekli iletişim sağlanması, sağlıklı geri beslemelerin alınabilmesi, beklentilerin açık bir şekilde ifade edilmesi

Üçüncü Taraflar

Albatros Karalar’ın tabi olduğu yasal mevzuatlar gereği herhangi bir iş ilişkisi içerisinde olmaksızın geçici veya sürekli faaliyet kapsamına dahil olan kişiler

Yasal mevzuat şartlarına tam uyum sağlanması, her zaman insanı ve çevreyi korumaya yönelik faaliyetlerde bulunulması, Albatros Karalar’ın taahhütlerine uyması, sürekli iletişim sağlanması

Resmi yazışma, e-posta, telefon, yüz yüze görüşme, toplantılar

5. UYGULAMA POLİTİKALARI

5.1. P.01. İNTERNET ERİŞİMİ POLİTİKASI

Amaç

İnternetin uygun olmayan kullanımı, Şirketin yasal yükümlülükleri, kapasite kullanımı ve kurumsal imajı açısından istenemeyen sonuçlara neden olabilir. İşbu İnternet Erişimi Politikası, Şirket içinde güvenli internet erişimi için sahip olunması gereken standartları belirlemeyi, bilerek veya bilmeyerek bu türden olumsuzluklara neden olunmaması ve internet kurallarına, etiğe ve yasalara uygun kullanımının sağlanmasını amaçlamaktadır.

Kapsam

İnternet Erişimi Politikası Şirket internetini kullanan veya kullanacak olan tüm çalışanları kapsamaktadır. Çalışanlar dışında yapılan bağlantılar için Wi-fi Kullanım Koşulları uygulanacaktır. 

Politika

 • Şirket bilgisayarları içerik denetimi yapan uygulama üzerinden internete çıkacaktır. Şirket kültürüne ve yasalara uymayan sitelere girilmesi yasaklanmıştır. Ancak Şirket üst yönetiminin yazılı izni ile yetkilendirilmiş Şirket personeline internete çıkarken gerekli servisleri kullanma hakkı tanımlanabilecektir.
 • 5651 sayılı Kanun uyarınca Şirket internet erişim kayıtları en az iki yıl arşivlenmektedir. 
 • Şirket internetinin kullanımı vasıtasıyla bilgisayarlar veya mobil cihazlar üzerinden yasalara aykırı internet sitelerine girilmesi ve dosya indirilmesi yasaktır.
 • Başkalarının fikri haklarını ihlal edici materyallerin dağıtımı yasaktır.
 • Sistem ve ağ güvenliğinin ihlal edilmesi yasaktı, cezai ve hukuki mesuliyetle sonuçlanabilir. Şirket bu tür ihlallerin söz konusu olduğu durumları incele ve eğer bir suç oluşturduğundan şüphe duyulursa Albatros Karalar İnsan Kaynakları Departmanı disiplin süreçlerini uygulayabilir veya yasal başvuruları yapabilir.
 • İnternet üzerinden kullanım amaçlarına uygunsuz, müstehcen, rahatsız edici materyaller ile Şirket’e ve Şirket çalışanlarına, bunların aile fertlerine ve Türkiye Cumhuriyeti devletine, ulusuna, yasama, yürütüme ve yargı organlarına, askeri ve emniyet teşkilatına, vatandaşlarına yönelik iftira, karalama mahiyetinde mesajlar göndermek ve yayınlamak yasaktır.
 • Kullanıcıların internet üzerinden görevleri ile ilgisi bulunmayan, internet trafiğini kısıtlayabilecek veya zarar verebilecek online olarak yayın yapan televizyon, radyo, film, oyun vb. içerikli yayınların kullanılması yasaktır.
 • Şirket internet kaynakları öncelikli olarak Şirket işlerinin yapılması için kullanılmalıdır. Çalışma saatleri içerisinde uzun süreli olarak iş ile ilgisi olmayan sitelere giriş yapılmamalıdır.
 • Şirket e-posta adresi ile internet üzerinde forum, alışveriş vb. sitelere üye olunması yasaktır.
 • Kullanıcıların sistemi kullanmak için gerekli kullanıcı adı, parola ve benzeri kişisel bilgilerini başkalarıyla paylaşmaları yasaktır.
 • İnternet üzerinde Şirket kritik bilgisinin ortaya çıkmasına veya Şirket servislerinin ulaşılamaz hale gelmesine neden olacak tüm aktiviteler yasaktır.
 • Şirket içerisinde kullanılan kullanıcı adı ve şifreler ile sosyal hayatta kullanılan kullanıcı adı ve şifrelerin aynı olması yasaktır.
 • Şirket, internet sistemleri kullanılarak yapılan tüm işlemleri izleme hakkını saklı tutar. Ve gerektiğinde bu hakkı kullanabilir.
 • Şirket, kullanıcının internet sisteminde gerçekleştirdiği aktivitelerle ilgili bilgiyi üçüncü partilerle, emniyet birimleriyle veya resmi kurumlar ile kullanıcının izni olmadan paylaşma hakkını saklı tutar.
 • İnternet üzerinden yapılan kişisel işlemlerden oluşabilecek olumsuzluklardan Şirket sorumlu değildir. Ayrıca Şirket veya kişisel hesabınızı ele geçiren kişi veya kişiler Şirket çalışanı adına suç işleyebilir ve bu işlemden Şirket çalışanı sorumludur.
 • İnternet üzerinde yapılan gezinmelerde reklam veya bilgi almak amaçlı (tebrikler, ödül kazandınız, ödülünüzü almak için tıklayın vb.) aldatıcı resim ve yazılara karşı dikkatli olunmalı ve tıklanmamalıdır.
 • Üçüncü şahısların Şirket internet bağlantısı ALBATROSBAGS-Misafir üzerinden gerçekleşmektedir. Şirket çalışanlarının internet bağlantı şifresi paylaşması yasaktır.
 • Şirket network ağına Şirket dışı cihazların takılması yasaktır.
 • Şirket interneti kullanılarak erişim sağlanan whatsapp vb. programlar üzerinden kullanım amaçlarına uygunsuz, müstehcen, rahatsız edici materyaller ile Şirket ait görsel ve gizli bilgilerin paylaşımı yasaktır.

5.2. P.02. E-POSTA POLİTİKASI

Amaç

Şirket e-postalarının uygun olmayan kullanımı, Şirketin yasal yükümlülükleri, kapasite kullanımı ve kurumsal imajı açısından istenemeyen sonuçlara neden olabilir. İşbu Politika, Şirket e-posta altyapısına yönelik kuralları ortaya koymaktadır. Şirkette oluşturulan e-postalar resmi bir kimlik taşımaktadır. E-posta, Albatros Karalar’ın en önemli iletişim kanallarından birisidir ve gönderilecek tüm e-postalarda Şirket çalışanlarının işbu Politika ile belirtilen kurallara uyması gerekmektedir. 

Kapsam

E-posta Politikası Şirket e-postasını kullanma yetkisi bulunan tüm çalışanları kapsamaktadır. 

Politika

 • Şirket e-posta kaynakları öncelikle Şirket işlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmalıdır.
 • Şirket çalışanlarının Şirket e-postalarından gönderdikleri, aldıkları veya sakladıkları e-postalar Albatros Karalar’ın bilgi varlığıdır. Bu yüzden yetkili kişiler gerekli durumlarda önceden haber vermeksizin e-posta mesajlarını denetleyebilir veya yasal merciler ile paylaşabilir.
 • Çalışanların e-posta adresi isim.soyisim olacak şekilde açılmaktadır. Benzer isimlerin olması durumunda e-posta belirleme yöntemlerine göre kurulum işlemi gerçekleştirilir.
 • Şirket e-posta kaynakları kullanılırken ilgili yasa ve düzenlemelere uyulmalıdır.
 • Kullanıcılar kendi kullanıcı hesaplarıyla gerçekleştirilen tüm e-posta işlemlerinden sorumludur. Çalışan kendi kullanımı için verilen kullanıcı adını ve şifresini başkaları ile paylaşmamalı, kullanımı için başkasına vermemelidir.
 • Kurumsal e-posta hesaplarının kişisel amaçlı kullanımı yasaktır.
 • Kişisel kullanım için internet sitelerine üye olunması durumunda Şirket e-posta adreslerinin kullanılması yasaktır.
 • Şirketin e-posta sistemi taciz, suistimal veya herhangi bir şekilde alıcının haklarına zarar vermeye yönelik öğeleri içeren mesajların gönderilmesi için kullanılamaz. Bu tür özelliklere sahip bir mesaj alındığında hemen ilgili birim yöneticisine veya Bilgi Güvenliği Departmanına haber verilmesi ve bu mesajın tamamen silinmesi gerekmektedir.
 • E-postaların gönderilen kişi dışında başkalarına ulaşmaması için gönderilen adrese ve içerdiği bilgilere azami biçimde özen gösterilmesi gerekmektedir.
 • Şirket dışına gönderilen tüm e-postalarda aşağıdaki uyarı mesajı bulunmalıdır.

Bu e-posta ve ekleri gönderilen kişi veya Şirket ile gönderildiği kişi veya Şirkete ait özel, gizli veya yasak bilgiler içeriyor olabilir. İletinin yetkili muhatabı değilseniz e-posta içeriğinde yer alan gizli bilgileri ve kişisel verileri yetkisiz olarak elinizde bulundurmuş ve işlemiş kabul edileceğinizden iletiyi saklamayınız, kopyalamayınız, kullanmayınız veya iletmeyiniz. Mesajda yer alan bilgilerin üçüncü kişilere ifşa edilmesi etik kuralların ihlali anlamına geleceğinden mesajı ve ekleri gecikmeden yok ediniz, içindeki bilgileri kimseyle paylaşmayınız ve göndereni uyarınız. Albatros Karalar bu iletinin ve iletinin içeriğinde yer alan bilgi ve kişisel verilerin doğruluğu, bütünlüğü, iletilmesi ve benzeri hususlar konusunda garanti vermemektedir. İleti içeriğinde yer alan kişisel verilerin yetkisiz kullanımı ve işlenmesi sonucu Albatros Karalar’ın uğrayacağı her türlü zararı talep ve tazmin hakkı saklıdır. Gönderici, elektronik posta aktarımı sırasında meydana gelebilecek hata ve ihmallerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metinlerimize  http://albatrosluggage.com/kvkk/ linkinden ulaşabilirsiniz.”

 • Zincir mesajlar ve mesajlara iliştirilmiş her türlü çalıştırılabilir dosya içeren e-postalar alındığında derhal Bilgi Güvenliği Departmanına haber verilmeli, posta kutusundan silinmeli ve kesinlikle başkalarına iletilmemelidir. Spam, zincir e-posta vb. zararlı e-postalara yanıt yazılması yasaktır.
 • Kullanıcıların kullanıcı adı/şifresini girmesini isteyen e-postaların sahte e-posta olabileceği dikkate alınarak herhangi bir işlem yapılmaksızın derhal Bilgi Güvenliği Departmanına haber verilmeli, posta kutusundan silinmeli ve kesinlikle başkalarına iletilmemelidir.
 • Çalışanlar e-postalarını düzenli olarak kontrol etmeli, gelen e-postalara en geç 3 gün içerisinde cevap vermelidir.
 • Çalışanlar, Şirket e-postalarının Şirket dışındaki kişiler ve yetkisiz kişilerce görülmesini engellemelidir.
 • Kurumsal e-posta hesaplarına gelen e-postaların Şirkete ait olmayan kişisel e-posta hesaplarına yedeklemek veya bilgi amaçlı göndermek yasaktır.
 • Şirket adı kullanılarak resmi iletişimlerde kullanılması amacıyla Hotmail, Gmail vb. mail hesaplarının açılması ve kullanılması yasaktır.
 • Şirket e-posta kaynakları hiçbir şekilde yasa dışı kullanılamaz ve Şirket çıkarlarıyla çatışamaz, Şirketin normal operasyon ve iş aktivitelerini engelleyemez.
 • Şirket e-posta kaynakları uygunsuz içeriği saklamak, bağlantı olarak vermek, yer imi olarak eklemek, erişmek ve göndermek için kullanılamaz.
 • Şirketin e-posta sistemi taciz, suiistimal veya herhangi bir şekilde alıcının haklarına zarar vermeye yönelik öğeleri içeren mesajların gönderilmesi için kesinlikle kullanılamaz.
 • Çalışanlar tarafından geçici veya sürekli haklara sahip olunması durumunda dahi e-posta yazılımının mevcut güvenlik ayarlarının değiştirilmesi yasaktır.
 • Kullanıcılar e-posta yazılımının gönderenin kimliğini gizleyecek özelliklerini kullanamazlar.
 • Kullanıcılar e-posta yazılımının otomatik mesaj iletme özelliklerini kullanamazlar.
 • Şirket, e-posta sistemleri kullanılarak yapılan tüm işlemleri izleme hakkını saklı tutar ve gerektiğinde bu hakkı kullanabilir.
 • Şirket, kullanıcının e-posta sisteminde gerçekleştirdiği aktivitelerle ilgili bilgiyi üçüncü partilerle, emniyet birimleriyle veya yargıyla paylaşma hakkını saklı tutar.

5.3. P.03. YAZILIM KULLANIM POLİTİKASI

Amaç

İşbu Politika, Şirket nezdinde kullanılan lisanlı yazılımların kullanım amaçlarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuş olup Şirket çalışanlarının işbu Politika ile belirtilen kurallara uyması gerekmektedir. 

Kapsam

Yazılım Kullanım Politikası Şirket nezdinde mevcut olan herhangi bir yazılımı kullanan veya kullanma yetkisi bulunan tüm çalışanları kapsamaktadır. 

Politika

 • Kullanıcılar yazılımlarla ilgili tüm telif hakkı yasalarına uymak zorundadırlar.
 • Şirket tarafından kullanılan tüm yazılımların lisansları yasal yollardan temin edilmiştir.
 • Şirkete ait yazılımlar kullanılırken ilgili yasa ve düzenlemelere uyulmalıdır.
 • Kullanıcıların Bilgi Güvenliği Departmanının izni olmaksızın mevcut yazılımlar dışında herhangi bir yazılımı yüklemesi veya kullanması yasaktır.
 • Standart olarak Şirket bilgisayarlarında kurulan programlar aşağıda belirtilmiştir.

Microsoft Office,ESET Virüs yazılımı, Chrome, java, Pdf Fill, Winrar

Standartta belirlenmeyen fakat iş yapma amacıyla ihtiyaç olunan yazılımların çalışanın birim yöneticisi onaylı e-posta yoluyla kurulum talep etmesi ardından Bilgi Güvenliği Departmanı tarafından yazılımın uygunluğu kontrol edilerek Şirket bilgisayarına yüklenir.

 • Şirkete ait yazılımlar yasa dışı, Şirket politikalarına aykırı ve Şirket çıkarlarına ters düşecek şekilde kullanılamaz.
 • Şirkete ait yazılımların izinsiz çoğaltılması ve kişisel amaçlarla kullanılması yasaktır.
 • Şirket haberleşme alt yapısı ticari hiçbir yazılımın izinsiz kopyalanması, gönderilmesi, alınması veya çoğaltılması için kullanılamaz.
 • Şirket, kullanıcı bilgisayarlarında yüklü bulunan veya kullanılan yazılımları herhangi bir zamanda kontrol edebilir.
 • Şirket, kullanıcının yazılımlar üzerinden gerçekleştirdiği aktivitelerle ilgili bilgiyi üçüncü partilerle, emniyet birimleriyle veya yargıyla paylaşma hakkını saklı tutar ve gereken durumlarda bu hakkı kullanabilir.
 • Şirket yetkili personelince tespit edilen ve lisans anlaşmalarına uymayan yazılımlar Bilgi Güvenliği Departmanı tarafından kaldırılır.

5.4. P.04. SUNUCU GÜVENLİK POLİTİKASI 

Amaç

İşbu Politika, Şirketin sahip olduğu sunucuların temel güvenlik kurallarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur

Kapsam

Sunucu Güvenlik Politikası Şirketin sahip olduğu tüm sunucuları kapsamaktadır.  

Politika

 • Şirket bünyesinde bütün sunucuların yönetiminden sadece yetkilendirilmiş sistem yöneticileri sorumludur.
 • Sunucu işletim sistemleri üzerindeki kullanılmayan servisler ve uygulamalar kapatılmalıdır. Port açma talepleri Bilgi Güvenliği Departmanının e-posta adresine e-mail olarak gönderilmeli ve yapılan talepte portun açık kalma süresi de beyan edilmelidir.
 • Kullanılmayan sunucular güvenlik ve elektrik tasarrufu açısından kapalı tutulmalıdır.
 • Sunucular üzerinde yapılan işlemlerin log kayıtları en az 2 yıl süre saklanacak şekilde ayarlanmalıdır.
 • İşletim sistemleri, uygulamalar, veri tabanları, ağ donanımları yetkili erişim loğları tutulmalıdır.
 • Sunucuların yönetimi için her yetkili kişi kendi hesabı ile bağlanarak işlem yapmalıdır, domainde olan sunucuların lokal admin hesapları kullanılmamalıdır. 
 • Sunuculara dışarıdan yapılan bağlantılar uzak bağlantı politikasının belirlediği kurallara göre yapılmalıdır.
 • Sunucular fiziksel olarak güvenlik önlemi alınmış sistem odalarında bulundurulmalıdır.
 • Sistem odaları sıcaklık, nem değerleri ve su basmasına karşı denetlenmelidir.
 • Sistem odalarına giriş ve çıkışlar erişim kontrollü olmalı ve kayıt altına alınmalıdır. Sistem odalarına girişler çift güvenlik kontrolü ile yapılmalıdır.
 • Sunucu odalarında ekipmanların bakımları düzenli olarak yapılmalı ve bakım kayıtları tutulmalıdır. Sistem odalarında cihazların bakımları yetkili kişiler gözetiminde yapılmalıdır.
 • Elektrik ve data kabloları sunucu odaları dahil Şirket içerisinde kanallardan geçmelidir.
 • Sunucuların bulunduğu odalar kamera ile kayıt altına alınıp, gerektiğinde izlenebilir olmalıdır. Sunucuların bulunduğu odalara girişler sırasında kamera sistemi otomatik olarak mail ile yetkili kişilere fotoğraf göndermelidir.
 • Elektrik kesintilerinden sistem odalarındaki sunucu ve diğer ekipmanların etkilenmemesi için UPS sistemine bağlı olması ve jeneratör ile desteklenmesi gerekmektedir.
 • Sunucular yılda en az 2 kez zafiyet testinden geçirilmelidir.

5.5. P.05. MOBİL CİHAZLAR KULLANIM POLİTİKASI

Amaç

İşbu Politika Albatros Karalar’a ait bilgi içeren mobil cihazların kullanımı ile ilgili kuralların belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Kapsam

Mobil Cihazlar Kullanım Politikası, Albatros Karalar mobil cihazlarını kullanan tüm çalışanları kapsamaktadır.

Politika

 • Şirkete ait bilgi içeren tüm taşınabilir cihazlar ilgili kişiye zimmetlenerek teslim edilmelidir.
 • Şirket mobil cihazları öncelikli olarak Şirketin işlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmalıdır.
 • Her çalışan kendisine zimmetlenen mobil cihazın güvenliğinden ve amacına uygun kullanımından sorumludur.
 • Kullanıcıların mobil cihazlara erişim için şifre ya da parmak izi güvenlik sistemi kullanılmalıdır. Şifre konulması için çalışanlara gerekli bilgilendirme ve hatırlatmalar yapılmalıdır.
 • Etki alanı dahilindeki bilgisayarlar admin yetkisi sınırlandırılarak yalnızca user yetkilendirmesi ile ilgili kişiye teslim edilmelidir. Etki alanında bağımsız olan bilgisayarların sorumluluğu çalışana aittir.
 • Etki alanı dahilindeki bilgisayarlar üzerinde yapılan çalışmalar ve oluşturulan dosyalar Şirket birimlerine ait ve yetki erişimi belirlenmiş olan ortak alanlara kaydedilmelidir.
 • Mobil cihazların çalışanların aile bireyleri dahil zimmetlenen kişiler dışında kullanılması yasaktır.
 • Kaybolması ve çalınması kolay olduğundan mobil cihazlar başıboş bırakılmamalıdır.
 • Şirket mobil cihazlarının uygunsuz içeriği saklamak, erişmek, indirmek ve iletmek için kullanılması yasaktır.
 • Şirket sabit telefonlarının kullanımı esnasında hoparlörler, ses ve video kayıt cihazları, video konferans ve benzeri cihazlar kullanılmadan önce görüşmede yer alan herkese bildirilmeli ve katılımcılardan izin alınmalıdır.
 • Şirkete ait hassas bilginin yetkisiz kişilerin eline geçebileceği ortamlarda kullanıcılar bu bilgileri tartışmamalıdır.
 • Çalışanların Şirket için gizli kabul edilebilecek belge ve dokümanları, ofis ortamında görünebilir yerlerde bırakması yasaktır. Yazıcı, faks veya fotokopi makinesinin kullanımlarında veri gizliliğine dikkat edilmelidir.
 • Şirket, yazıcı ve faks cihazları kullanılarak yapılan tüm işlemleri izleme hakkını saklı tutar.
 • Şirket, kullanıcının yazıcı ve faks cihazları ve Şirkete ait mobil cihazlar ile gerçekleştirdiği aktivitelerle ilgili bilgileri üçüncü partilere, emniyet birimlerine ve yargı makamlarıyla paylaşma hakkı saklıdır.

5.6. P.06. SABİT VE TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR KULLANIM POLİTİKASI

Amaç

İşbu Politika, Şirket nezdinde çalışanlar tarafından kullanılan sabit ve taşınabilir bilgisayarların kullanımı ile ilgili kuralların belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Kapsam

Sabit ve Taşınabilir Bilgisayar Kullanım Politikası Şirket nezdinde çalışan ve sabit ve taşınabilir bilgisayarları kullanım yetkisi bulunan tüm çalışanları kapsamaktadır.

Politika

 • Şirket bilgi kaynaklarına uzaktan veya yerel ağ üzerinden erişmek için sadece Şirket envanterinde bulunan onaylanmış sabit ve taşınabilir bilgisayar cihazları kullanılmalıdır.
 • Şirkete ait taşınabilir bilgi işleme cihazları öncelikli olarak Şirket işlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmalıdır.
 • Taşınabilir bilgi işleme cihazları gözetimsiz bırakıldıklarında mutlaka fiziksel olarak güvenli bir yerde veya şekilde saklanmalıdır.
 • Çalışanlar sabit ve taşınabilir bilgisayarları Şirket bünyesindeki domain’e bağlı olarak çalıştırmalıdır.
 • Tüm bilgisayar sistemi yöneticisinin yetkisi altındadır. Sistem yöneticisi; tüm kullanıcı sistemlerine erişme, bilgisayar hesabının kontrol sahipliği, ihtiyaç olduğunda uzaktan erişim, sistem konfigürasyonunda değişiklik, sistem loglarına erişim, yeni software/hardware kurulumu ve düzenlemesi yetkilerine sahiptir.
 • Şirket çıkarlarıyla çakışmadığı sürece taşınabilir bilgisayarların kişisel kullanımına kısıtlı olarak izin verilebilecektir.
 • Şirket bünyesinde çalışanlar, ofis ortamında veya dışında, sabit ve taşınabilir bilgisayarlarını terk ettikleri zaman kilitlemeli diğer kişi ve çalışanların izinsiz ve uygunsuz kullanımlarına izin vermemelidir.
 • Bilgisayar üzerinde kişisel oturumlardan birinci derecede çalışanlar sorumludur.
 • Bilgisayarlarda şifre korumalı ekran koruyucu aktif olmalıdır.
 • Cihazların kullanımı esnasında ilgili yasa ve düzenlemelere uyulmalıdır.
 • Şirkete ait taşınabilir bilgisayar cihazları hiçbir şekilde yasa dışı, Şirket çıkarlarıyla çatışabilecek veya normal operasyon ve iş aktivitelerini engelleyecek şekilde kullanılamaz.
 • Şirket bilgileri sabit ve taşınabilir bilgisayarlardan aksi belirtilmedikçe birim yöneticileri ve yönetim dışındaki çalışanlar tarafından taşınabilir medya aracılığıyla (USB, CD vb.) veri aktarımı yapılamaz. İş amaçlı özel kullanım taleplerinde ilgili birim yöneticisinin yazılı onayı olmak suretiyle diğer çalışanlara gerekli durumlarda bu yetki sadece o iş sürecinde verilebilmektedir.
 • Her tür bilgi, zararlı yazılımlara karşı taramadan geçirilmeden Şirket ağına aktarılamaz.
 • Şirket, sabit ve taşınabilir bilgisayarlar kullanılarak yapılan tüm işlemleri izleme hakkını saklı tutar ve gerektiğinde bu hakkını kullanabilir.
 • Şirket kullanıcıların sabit ve taşınabilir bilgisayar cihazları ile gerçekleştirdiği aktivitelerle ilgili bilgiyi üçüncü partilerle, emniyet birimleriyle veya yargıyla paylaşma hakkını saklı tutar.

5.7. P.07. ŞİFRE POLİTİKASI

Amaç

İşbu Politika, Şirket nezdinde kullanılacak her türlü şifreleme sistemlerinin güvenli bir şekilde oluşturulması ve aynı düzeyde koruma sağlanması amacıyla oluşturulmuştur.

Kapsam

Şifre Politikası, Şirket nezdindeki bilgisayarları ve sunucuları kullanan tüm kullanıcı hesaplarını ve çalışanları kapsamaktadır.

Politika

 • Şifreleme, bilgisayar ve hesap güvenliği için önemli bir özelliktir. Şifreler kompleks olmalıdır. Kolay tahmin edilen (memleket, çocuk, doğum tarihi, ardışık rakam ve harfler, İstanbul, Ankara, Kayseri, 1qaz2wsx, qwerty vb.) şifreler kullanılmamalıdır.
 • Üretim sürecinde kullanılan tüm bilgisayarların şifreleri 6 ayda bir değiştirilmesi zorunludur.
 • Oluşturulacak şifre son 3 şifre ile aynı olamaz.
 • Oluşturulacak şifre içerisinde Türkçe karakter bulunmamalıdır.
 • Bilgisayar kullanıcı hesaplarının şifreleri en az 8 karakter olmalıdır. Kompleks şifre içeriğinde Büyük Harf, Küçük Harf, Rakam, Özel Karakter seçeneklerinden en az 3 tanesinin olması gerekmektedir.
 • Kullanıcılar bilgisayar başından kalktığı zaman mutlaka oturumlarını kilitlemelidirler. (Windows +L) Genel kullanıcı bilgisayarları kullanılmadığı zaman otomatik olarak 5 dakika içerisinde şifreli ekran korumasına girmelidir.
 • Hatalı şifrelerin 10 defa üst üste denenmesi sonucunda kullanıcı hesabı otomatik olarak 20 dakika kilitlenecektir. Şifrelerin unutulması durumunda Bilgi Güvenliği Departmanı ile iletişime geçilmelidir.
 • Kurumsal hesaplara ait şifrelerin e-posta iletilerine veya herhangi bir elektronik forma yazılması yasaktır.
 • Şifrelerin aile bireyleri dahil herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşılması, kağıtlara veya elektronik ortamlara yazılması yasaktır.
 • Bilgi Güvenliği Departmanı tarafından oluşturulan geçici şifrelerin değiştirilmesi zorunludur.
 • Şirket çalışanı olmayan harici kişiler için açılan kullanıcı hesaplarının şifreleri de şifre kuralına göre belirlenmelidir.
 • Uygulamalara, hesaplara veya bilgisayarlara giriş şifresinin unutulması veya herhangi bir sorun yaşanması durumunda derhal Bilgi Güvenliği Departmanına haber verilmelidir.
 • Şirket, şifre ile kullanılan hesapları ve bilgisayarları izleme hakkını saklı tutar ve gerektiğinde bu hakkını kullanabilir.
 • Şirket kullanıcıların şifre ile gerçekleştirdiği işlemlere ait bilgileri üçüncü partilerle, emniyet birimleriyle veya yargıyla paylaşma hakkını saklı tutar.

5.8. P.08. FİZİKSEL GÜVENLİK POLİTİKASI

Amaç

İşbu Politika, Şirket personeli ve kritik kurumsal bilgilerin korunması amacıyla sistem odasına, kurumsal bilgilerin bulundurulduğu sistemlerin yer aldığı tüm çalışma alanlarına ve Şirket binalarına yetkisiz girişlerin önlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Kapsam

Fiziksel Güvenlik Politikası, Şirket binalarında yer alan bilgi varlıklarına erişim sağlayan tüm fiziksel güvenlik konularını kapsamaktadır.

Politika

 • Kurumsal bilgi varlıklarının dağılımı ve bulundurulan bilgilerin kritiklik seviyelerine göre binada ve çalışma alanlarında farklı güvenlik bölgeleri tanımlanmalı ve erişim izinleri bu doğrultuda belirlenerek gerekli kontrol altyapıları oluşturulmalıdır.
 • Şirket dışı ziyaretçilerin ve yetkisiz personelin güvenli alanlara girişi, yetkili görevliler gözetiminde gerçekleştirilmelidir.
 • Tanımlanan farklı güvenlik bölgelerine erişim yetkileri düzenli aralıklar ile kontrol edilmelidir.
 • Şirket girişleri, toplantı salonları ve sistem odaları gibi kritik alanlar güvenlik açısından kamera ile kayıt altına alınmalıdır.
 • Kritik sistemler özel sistem odalarında tutulmalıdır.
 • Sistem odaları elektrik kesintilerine ve voltaj değişkenliklerine karşı korunmalı, yangın ve benzer felaketlere karlı koruma altına alınmalıdır.
 • Açık ofislerde bulunan gizli bilgi varlıklarının olduğu dolaplar ve çekmeceler kilitli ve kontrol altında tutulmalıdır.
 • Kritik bilgi içeren idari alanlara kargo teslimatı yapılması yasaktır. Kargolar ilgili kişilere güvenlikte teslim edilmelidir.
 • Ekipmanların kullanımı zimmetlenen kişiye aittir. Ekipmanların güvenliğinin sağlanması kişinin sorumluluğundadır. Teslim edilen ekipmanlara gelecek zararlar zimmet edilen kişiden tahsil edilecektir.
 • Şirket içerisine giriş ve çıkışlar kamera sistemi ile kayıt altına alınmalıdır.

5.9. P.09. ÜÇÜNCÜ TARAF GÜVENLİK POLİTİKASI

Amaç

İşbu Politika, Şirket’in bilgi sistemlerine ve bilgi varlıklarına üçüncü taraflar tarafından ulaşılması durumunda uyulması gereken kuralları belirlemek amacıyla oluşturulmuştur.

Kapsam

Üçüncü Taraf Güvenlik Politikasının uygulanmasından Şirket birimlerinin tamamı sorumludur.

Politika

 • Şirkete ait bilgi sistemlerinin veya bilgi varlıklarının bakımı, güncellenmesi vb. amaçlar ile işlem yapmak üzere Şirkete gelen tedarikçi, bakım firmaları veya üçüncü taraflar ile Gizlilik Sözleşmeleri yapılmalıdır.
 • Üçüncü taraflar Şirket içerisinde bulundukları sürece Şirket politikalarına uygun hareket etmekle yükümlüdürler.
 • Bilgi sistemlerinde veya bilgi varlıkları üzerinde yapılacak çalışmalar hakkında Albatros Karalar Bilgi Güvenliği Departmanı ve Bilgi Güvenliği Departmanı’na bilgi verilmesi zorunludur.
 • Bakım firmaları, tedarikçiler veya üçüncü taraflar Şirketin bilgi sistemlerine kendilerine verilen yetki kapsamında erişim sağlayabilirler.
 • Bakım firmalarına, tedarikçilere veya üçüncü taraflara verilen erişim yetkileri, erişim amaçlarına uygun olacak şekilde kısıtlı verilmeli, loğları saklı tutulmalı ve çalışma bittikten sonra verilen yetkiler hemen geri alınmalıdır.
 • Bakım firmaları, tedarikçiler veya üçüncü taraflar bilgi sistemlerine ve bilgi varlıklarına eriştikleri süre boyunca refakatçisiz bırakılmamalıdır.
 • Şirket, işbu Politika ile düzenlenen kurallar üzerinde değişiklik yapma ve ek önlemler alma hakkını saklı tutar.

5.10. P.10. GİZLİLİK POLİTİKASI

Amaç

İşbu Politika, Şirket çalışanlarının sistem, bilgi ve varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik sınıfları açısından yapılması ve uyulması gereken iş kurallarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Gizlilik Politikası Şirket bünyesindeki tüm çalışanları kapsamaktadır.

Politika

 • Şirketin gizli olarak belirlediği tüm bilgilerin gizliliğine sıkı bir şekilde uyulacaktır. Şirketin iş gereksinimi dışında bu bilgilerin kopyalanması ve iletilmesi yasaktır.
 • Şirket personeli, kendilerine tahsis edilmiş tüm bilgisayar erişim bilgilerini ve kendisine verilmiş cihazların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Erişim bilgileri herhangi birine söylenemez ve bu bilgiler başkaları ile paylaşılamaz.
 • Hiçbir personel, bilgisayarındaki anti virüs koruma yazılımını devre dışı bırakamaz.
 • Ortak alanlar üzerinde bulunan herkesin kullanımına açılmış olan “GENEL” klasörüne gizli ya da çok gizli bilgiler kopyalanmamalıdır. Bu alan üzerinde film, müzik gibi bilgiler paylaşılmamalıdır.
 • Kullanıcı bir bilginin çok gizli olduğunu düşünüyorsa o bilgi şifrelenmeli veya yetkili kişiler dışında erişilemeyecek alanlarda saklanmalıdır.
 • Bilgisayarlar üzerinden Şirkete ait dokümanlar haricinde dosya alışverişinde bulunulmamalıdır.
 • Kritik veya gizli raporların dökümünü alan çalışan, rapor içeriğindeki bilginin uygun şekilde (kilitli dolap, çekmece vb.) korunmasından sorumludur.
 • Herhangi bir kişi kendisine ait olmayan kritik bir rapor bulur ise bu durumu derhal Bilgi Güvenliği Departmanına bildirmelidir.
 • Sunucu ve bilgisayarların saatleri kullanıcılar tarafından değiştirilemez. Saatler sistem tarafından otomatik olarak yönetilmektedir.
 • Taşınabilir bilgisayarlar güvenlik açıklarına karşı daha dikkatli korunmalıdır. Sadece gerekli olan bilgiler bu cihazlar üzerinde saklanmalıdır. Cihazların çalınması veya kaybolması durumunda hemen Bilgi Güvenliği Departmanına bildirilmelidir.
 • Şirket bünyesinde edinilmiş olan ticari sır, patent, üretim, üye bilgileri kesinlikle yetkisiz kişiler ile paylaşılmamalıdır.
 • Şirket bilgisayarlarında kişisel verilerin barındırılması yasaktır. Şirkete ait cihazlarda tutulan ve iletilen tüm bilgiler Şirket malıdır ve Şirket bu bilgileri izleme ve denetleme hakkına sahiptir.
 • Hiçbir çalışan, izin almadan kendi bilgisayarından veya başka bir kaynak kullanarak Şirketin bilişim ağını tarayamaz, izleyemez veya dinleyemez.
 • Hiçbir çalışan, Şirket içinde kendilerine tahsis edilen bilgisayar yetkilerinin dışına çıkamaz ve bu konuda yetki aşma işlemine girişemez.
 • Sosyal medya erişim izni verilen çalışanların görevlerinin dışında bu hesapları kullanmaları yasaktır.
 • Sosyal medya üzerinden Şirketi rencide edici, karalayıcı paylaşımlar yapılmamalıdır. Şirketin hassas bilgileri sosyal medya üzerinden paylaşılamaz.
 • Şirkete ait bilgisayar, telefon, yazıcı, faks, fotokopi, tarayıcı vb. donanımlar şahsi işlemler için kullanılmamalıdır. Bilgisayar, telefon, yazıcı, faks, fotokopi, tarayıcı vb. cihazlarda şahsi kullanım tespit edildiğinde Şirketin İnsan Kaynakları Departmanına bilgi verilecektir.
 • Şirket envanterinde kayıtlı olmayan kişisel bilgisayar ve cep telefonu gibi cihazların bakım onarımı için Bilgi Güvenliği Departmanına başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Şirket, işbu Politikanın uygulanırlığının denetimi amacıyla kullanıcıların sahip olduğu tüm varlıkları izleme yetkisini saklı tutar.
 • Şirket, kullanıcılar tarafından işbu Politika kapsamında gerçekleştirilen işlemleri izleme yetkisi kapsamında elde edeceği bilgileri üçüncü partilerle, emniyet birimleriyle veya yargıyla paylaşma hakkını saklı tutar.

5.11. P.11. TEMİZ MASA TEMİZ EKRAN POLİTİKASI

Amaç

İşbu Politika, Albatros Karalar bünyesindeki kağıtlar, taşınabilir depolama ortamları ve kişisel bilgisayar için mesai saatleri içinde ve dışında bilgiye yetkisiz erişim ve bilginin hasar görmesi gibi riskleri azaltmak için gerekli olan şartların oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Temiz Masa Temiz Ekran Politikası Albatros Karalar bünyesindeki tüm çalışanları kapsamaktadır.

Politika

 • Şirkete ait uygulamalarda kullanılan şifreler iş arkadaşları da dahil olmak üzere kimse ile paylaşılamaz. Şifrelerin yazılı olarak post-it ya da not kağıtlarına yazılarak pano, bilgisayar ekranı, klavye gibi donanımlara yapıştırılamaz.
 • Evrak ve dokümanların güvenliği için çalışma saatleri dışında ofis kapılarının kilitli tutulması gerekmektedir.
 • Evrak ve dokümanlarda yer alan bilgilerin farklı kişiler tarafından ele geçirilmemesi için klasörlerde saklanmalıdır.
 • Hassas bilgi içeren evrak klasörleri ve Şirkete ait başlıklı kağıtlar kilitli dolaplarda saklanmalıdır.
 • Kağıtların doğrudan çöp kutusuna atılması yasaktır. İmha edilecek kağıtlar için kağıt kırpma makinesi kullanılmalıdır.
 • Hassas ve kritik bilgi içeren evraklar ağ üzerinden paylaşılamaz.
 • Masa üstü doküman sayısını artırmamak için mümkün olduğu kadar elektronik dokümanların yazıcıdan çıktılarının alınmamasına dikkat edilmelidir.
 • Masa üzerinde kartvizit kutuları, kişisel ajandalar, değerli bilgilere sahip dokümanlar bırakılamaz ve bunlar kilitli çekmecelerde muhafaza edilmelidir.
 • Masa çekmecelerinin anahtarları, ev ve araba gibi özel anahtarlar, kasa anahtarları masa üzerinde bırakılmamalıdır.
 • Şirkete ait kritik bilgi içeren dokümanlar başkaları tarafından fark edilmeyecek şekilde muhafaza edilmelidir.
 • Çalışanların kişisel gizli bilgileri (maaş bordrosu vb.) başkaları tarafından fark edilmeyecek şekilde muhafaza edilmelidir.
 • Çalışanlar telefon konuşmaları sırasında hassas bilgilerin açığa çıkmaması için tedbirli davranmakla yükümlüdür.
 • Bilgi ve veri alışverişinden önce dış tarafların kimlikleri tespit edilmelidir.
 • Şirket bünyesinde kullanılan toplantı salonlarında gizli ve kritik bilgi içeren dokümanları toplantı sonrasında ilgili salonlarda bırakmamalı ve salonlardaki tahtalara alınan notlar silinmelidir.
 • Gizlilik içeren bilgilerin umumi yerlerde konuşulması yasaktır.
 • Gizlilik içeren bilgiler telefonlarda ses dışarıya açık olarak görüşülmemelidir. Faks yoluyla gizlilik içeren herhangi bir bilgi gönderilmemelidir.
 • Bilgisayar gibi elektronik ortamlarda bulunan bilginin korunması için çalışma saatleri dışında da ofis kapıları kilitli tutulmalıdır.
 • Kısa süreli ayrılmalarda dahi, cep telefonu, taşınabilir bellek, harici hard disk, CD, DVD gibi eşyalar çalışma masası üzerinde bırakılmamalıdır.
 • Bilgisayarlar gözetimsiz bırakıldığında kapatılmalı veya parola kullanılarak korunmalıdır. Ekran koruyucu aktif hale getirilmelidir. Bu işlem Windows bilgisayarlarda Windows +L, Mac bilgisayarlarda Control+Shift+Eject tuşlarına basılarak kolayca yapılabilmektedir.
 • Bilgisayarların masaüstlerindeki klasör ve dosyalar düzenli şekilde tutulmalıdır.
 • Fotokopi cihazlarının yetkisiz kullanımı önlenmelidir.
 • Fotokopi cihazlarının belleğinde bulunan kritik ve hassas bilgiler silinmelidir.
 • Hassas ve sınıflandırılmış bilgi içeren ortamlardaki bilgiler yazıcıdan çıktı alındıktan sonra hemen silinmelidir.
 • Şifreler yazılı olarak saklanmamalı ve hassas bilgiler silinmelidir.
 • Kullanılan şifreler tahmin edilebilir olmamalıdır. Şifreyi oluşturan kişi ile ilgili bilgiler içermemelidir. Ardışık, tümü sayısal ya da tümü alfabetik karakterlerden oluşmamalıdır.
 • Çalışanlara kendilerine ait bilgisayarlarda, taşınabilir belleklerde, harici diskte ve benzeri depolamanın mümkün olduğu ortamlardaki gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Taşınabilir bellek veya harici diske gizli, önemli veya özel nitelikli kişisel veri konulması gerekiyor ise kriptolayarak korunması gerekmektedir.
 • Gizli belgelerin, şifrelerini adreslerin, özellikle taşınabilir bellek, e-posta, sosyal medya gibi alanlarda paylaşılmamasına dikkat edilmelidir.
 • Bilinmeyen e-posta ve haber gruplarına üye olunmamalıdır.
 • Elektronik posta ortamında kişisel şifre bilgileri paylaşılmamalıdır.
 • Silinebilir ortamlara kaydedilmiş olan gizli bilgilerin kullanımından sonra etki yöntemler kullanılarak geri dönülmeyecek şekilde silinmesi gerekmektedir.
 • Şirkete ait yürütülen iş ve işlemlerde Şirkete ait e-posta adreslerinin kullanılması zorunludur.
 • Kurumsal işlerin yapıldığı bilgisayarlar çalışanın kendi sorumluluğundadır. Şirket bilgisayarlarının çalışan haricinde yetkisiz kullanıcılara teslim edilmesi yasaktır.

5.12. P.12. KRİPTOGRAFİK KONTROLLER POLİTİKASI

Amaç

İşbu Politika, bilginin gizliliği, erişilebilirliği veya bütünlüğünün korunması amacıyla oluşturulmuştur.

Kapsam

Kriptografik Kontroller Politikası, kritik bilgilerin güvenli erişimi ve paylaşımı amacıyla tüm Şirket çalışanlarını kapsamaktadır.

Politika

 • Şirket içerisinde tanımlanan gizli bilgi varlıkları ve özel nitelikli kişisel veriler kriptografik şifreleme yöntemleri ile saklanmalıdır. Her çalışan kendi barındırdığı bilgi varlıklarının ve özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğinden sorumludur.
 • Şirketler arası bilgi alışverişlerinde ve özellikle kamu kurumları ile yapılan yazışmalarda e-imza, mali mühür gibi sistemler kullanılarak veri transferi yapılmalıdır.
 • Şirket sistemlerine dışarıdan yapılacak her türlü uzak bağlantı SSL VPN sistemi üzerinden yapılmalıdır.
 • Mobil cihazlardaki verilerin korunmasında güçlü şifre kullanılmalıdır.
 • Şirket, Kriptografik verilerin paylaşımını ve saklanmasını izleme hakkını saklı tutar ve gerektiğinde bu hakkını kullanabilir.

5.12. P.12. KİMLİK DOĞRULAMA VE YETKİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç

İşbu Politika, Şirketin bilgi sistemlerine erişimde kimlik doğrulaması ve yetkilendirme politikalarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Kapsam

Şirketin bilgi sistemlerine erişim Şirket çalışanları ile Şirket dışı kullanıcılar Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme Politikası kapsamındadır.

Politika

 • Şirket sistemlerine erişecek tüm kullanıcıların bilgisayar erişim hesapları doğrultusunda hangi sistemlere, hangi kimlik doğrulama yöntemi ile erişeceği belirlenecektir.
 • Şirket sistemlerine erişmesi gereken tedarikçilere veya üçüncü kişilere yönelik kullanıcı hesabı Bilgi Güvenliği Departmanı tarafından ilgili yetkiler verilerek tanımlanacaktır.
 • Şirket bünyesinde kullanılan ve merkezi olarak erişilen uygulama yazılımları, paket programlar, veri tabanları, işletim sistemleri üzerindeki kullanıcı yetkileri belirlenmeli ve denetim altında tutulmalıdır.
 • Çalışanlara ve üçüncü kişilere verilen erişim yetkilerinin güncelliği sağlanmalıdır.
 • İşletim sistemleri üzerindeki erişim loğları düzenli olarak tutulmalı, gerektiği durumlarda kontrol edilebilmelidir.
 • Kullanıcılar kendilerine verilen erişim şifrelerini gizlemeli ve kimseyle paylaşmamalıdır.
 • Her kullanıcıya kendisine ait bir kullanıcı hesabı açılmalıdır.
 • Erişim gereksinimi artık kalmamış kullanıcıların hesapları Bilgi Güvenliği Departmanı tarafından pasif duruma alınmalı veya kaldırılmalıdır.
 • Şirket, kendi inisiyatifi doğrultusunda erişim yetkilerini belirleme, pasife alma veya kaldırma yetkisini saklı tutar.

6. UYGULAMA VE YAPTIRIM

Şirket çalışanlarının işbu Politika kapsamında yer alan politikalara ve Şirkete ait diğer politika ve prosedürlere aykırı kasti veya kasıtsız davranışları hakkında Bilgi Güvenliği Disiplin Prosedürü uygulanacaktır. Şirketin İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve sair mevzuat hükümleri kapsamında yaptırım uygulama ve zararlarının tazmini için rücu etme hakkı saklıdır.

7. REVİZYON KAPSAMI

İlk yayındır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBATROS KARALAR DIŞ TİCARET TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT SARACİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI UYUM SÜRECİ

YÖNETİM POLİTİKASI

 

İÇİNDEKİLER

1.            AMAÇ VE KAPSAM... 3

2.            POLİTİKA’NIN ESASLARI. 3

3.            TANIMLAR.. 7

 

 

 

 1. AMAÇ VE KAPSAM

7 Nisan 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatlarla getirilen hak ve yükümlülükler, sürecin işleyişinin sağlıklı bir planlama yapılarak düzenlenmesi ihtiyacını doğmuştur.

Albatros Karalar Dış Ticaret Turizm Otomotiv İnşaat Saraciye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Albatros Karalar” veya “Şirket”) olarak, Kanun ve ilgili mevzuatlar ile Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından verilen kararlar ışığında, düzenlemeler yapmak, bu düzenlemeleri takip etmek, düzenlemeleri Albatros Karalar içerisindeki faaliyetlerin bir parçası haline getirmek ve tüm sürecin periyodik olarak kontrolünü sağlamak amacıyla Albatros Karalar Kişisel Verilerin Korunması Uyum Süreci Yönetim Politikası (“Politika”) hazırlanmıştır.

Periyodik olarak uyum ve gözetim gerektiren bu hak ve yükümlülüklerin sağlanması amacıyla;

 1. Albatros Karalar yöneticilerinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi,
 1. KVKK kapsamında oluşturulan politikaların uygulanmasının gözetilmesi ve denetlenmesi,
 2. Albatros Karalar çalışanlarına periyodik olarak eğitimler verilmesi,
 3. Tüm süreçlerin belirli periyotlarda gözden geçirilerek güncellenmesi,

gerekmektedir. İşbu Politika, bu amaçlarla yürütülecek faaliyetlere yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

 1. POLİTİKA’NIN ESASLARI
  1. KVK UYUM SÜRECİ KAPSAMINDA GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Kanun’un getirdiği hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi bir “uyum süreci” kapsamında değerlendirilmesi gereklidir. Bu nedenle Albatros Karalar nezdinde bulunan yöneticilerin görev ve sorumlulukları bulunmakta olup, bu kapsamda ilgili tüm kişilerin görev ve sorumlulukları bu bölümde belirtilmektedir.

 1. Yönetim Kurulu

Albatros Karalar’ın KVK Uyum Süreci’ne bağlılığı doğrultusunda; Albatros Karalar Yönetim Kurulu’nun, Albatros Karalar üst yönetiminin gerekli görmesi ve kendisine onaylanmak üzere iletmesi halinde, KVK Komitesinin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde KVK Üst Kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanan konuları değerlendirerek uygun bulduklarını, bu kararların Albatros Karalar nezdinde uygulanmasını sağlamak üzere Yönetim Kurulu Kararı ile bağlayıcı hale getirir. İşbu politika, Yönetim Kurulu başkanı tarafından onaylanır.

 1. KVK Üst Kurulu

Albatros Karalar tarafından, KVK Uyum Süreci’nin sürekli bir şekilde yönetilmesi ve geliştirilmesi amacıyla karar alma ve üst yönetime sunma yetkilerine sahip olan KVK Üst Kurulu kurulmuştur. KVK Üst Kurulu, Albatros Karalar’ın Yönetim Kurulu’nun ____ sayılı ve __.__._____ tarihli kararı ile faaliyetlerine başlamıştır.

KVK Üst Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda KVK İcra Kurulu üyelerini de toplantıya davet edebilir. KVK Üst Kurulu tarafından toplantıya çağrılan KVK İcra Kurulu üyeleri KVK Üst Kurulu’nun karar mekanizmasında yer almamakla birlikte, yalnızca KVK Üst Kurulu’na alacakları kararlarda bilgi ve destek sağlamaktadırlar.

KVK Üst Kurulu, KVK İcra Kurulu tarafından acil durumlarda ayrıca davet edilmedikçe en az üç/altı ayda bir [BŞÇ1] toplanarak, KVK İcra Kurulu tarafından gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda ve aşağıda belirtilen görevleri kapsamında gerekli kararları alır ve uygular. KVK Üst Kurulu’nun işleyişinde KVK Üst Kurulu’nun aldığı kararların icrası KVK İcra Kurulu tarafından yerine getirilir. KVK Üst Kurulu’nun görevleri;

 • KVK Uyum Süreci kapsamında yer alan politika ve prosedürlerin onaylanması, etkinliğinin ölçülmesi, güncellenmesi, mevzuata uyumluluğunun sağlanması ve sürdürülmesi konusunda KVK İcra Kurulu’na yön verilmesi,
 • Bölüm sorumlularının ve görev kapsamlarının onaylanması,
 • Denetim takviminin, kapsamının onaylanması, iç denetim sorumlularının seçimi ve görevlendirilmesi, KVK İcra Kurulu tarafından önerilmesi durumunda dış denetim yapılması konusunun değerlendirilmesi, karara bağlanması, hizmeti verecek firmanın belirlenmesi ve karara bağlanması; KVK İcra Kurulu tarafından sunulan denetim sonuçlarının ve önerilen düzenleyici aksiyonların incelenerek onaylanması, üst yönetimin onayına sunulması gerekenlerin tespiti ve üst yönetim onayına sunulması ve uygulanmasının gözetilmesi, 
 • Kişisel verilerin işlenmesi veya kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin teknik gereksinimler çerçevesinde bilgi sistemlerinin güncellenmesi veya geliştirilmesi konusunda KVK İcra Kurulu tarafından iletilen görüşlerin incelenmesi, belirlenmesi ve üst yönetimin onayına sunulması,
 • Kişisel Veri Güvenliği İhlal Olayı bildirimlerinin ve tespit edilen risklerin incelenmesi, ihlallerin ortadan kaldırılması, gerekli iletişimin sağlanması ve risklerin yönetilebilir bir zeminde tutulması için gerekli stratejinin belirlenmesi ve görevlendirmelerin yapılması,
 • Veri sahiplerinin başvurularının karara bağlanması,
 • Albatros Karalar içi ve ilgili üçüncü kişiler nezdinde, kişisel verilerle ilgili farkındalığın arttırılması çalışmalarının, ilgili mevzuat ile Albatros Karalar politika ve prosedürleri hakkında gerekli bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin çerçevesinin ve planının belirlenmesi,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile olan ilişkilerin en üst düzeyde yönetilmesi,
 • Yönetim tarafından icrasına karar verilecek konuların Yönetim’in gündemine sunulması için üst yönetime iletilmesi ve bu konularda gerekli bilgilendirmenin yapılması

olarak belirlenmiştir.

 1. KVK İcra Kurulu

KVK İcra Kurulu, KVK Üst Kurulu tarafından belirlenen stratejiler doğrultusunda KVK Uyum Süreci’ne ilişkin icrai faaliyetlerde bulunur. KVK İcra Kurulu, KVK Üst Kurulu tarafından görevlendirilir; KVK İcra Kurulu üyelerinin seçiminde, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli bilgi ve tecrübeye ve KVK Uyum Sürecini işletmeye yönelik niteliklere sahip olmaları göz önünde bulundurulur.

KVK İcra Kurulu üyeleri, KVK Uyum Süreci kapsamındaki görev ve sorumluluklarını mevcut görev ve sorumluluklarının yanında yürütür. KVK İcra Kurulu, KVK Uyum Süreci kapsamındaki görevlerini yerine getirirken KVK Üst Kurulu’nun onayı ile Çalışanlar arasından ilgili kişilerden destek alabilir. KVK İcra Kurulu, KVK Uyum Süreci kapsamında aşağıdaki görevleri yerine getirir;

KVK Uyum Süreci’nin uygulanmasına ilişkin görevler:

 • KVK Üst Kurulu toplantılarının düzenli bir şekilde organize edilmesi, toplantı gündeminin oluşturulması, sekretarya işlerinin yerine getirilmesi, acil durumlarda KVK Üst Kurulu’nun toplantıya çağırılması, KVK Üst Kurulu’nun karar alacağı hususlarda gerekli hazırlıkların ve raporların oluşturulması, KVK Üst Kurulu’nun aldığı kararların uygulanmasının sağlanması,
 • Albatros Karalar bünyesinde, KVK Uyum Süreci’nde görev alacak birim sorumlularının ve görevlerinin belirlenmesi çalışmalarının yürütülmesi ve bu hususun KVK Üst Kurulu’nun onayına sunulması, Veri Envanteri güncellenmesi, risk görülen süreçlerin tespiti ve sair konularda birim sorumlularından ilgili raporların alınması ve denetlenmesi,
 • Gerekli gördüğü hallerde, Albatros Karalar tarafından belirlenen iç denetim usulleri ve belirlenen kontrol noktaları çerçevesinde, Albatros Karalar bünyesinde denetim organize edilmesi,
 • Gerekli gördüğü hallerde dış denetim gerektiren durumların tespit edilmesi ve bağımsız dış denetim firmasının seçimi ve görevlendirilmesi önerilerinin KVK Üst Kurulu’na sunulması, dış denetim süreçlerinin organizasyonu,
 • Veri sahibi başvurusu süreçlerinin oluşturulması, takibi ve başvuruların sonuçlandırılması için KVK Üst Kurulu’nun onayına sunulması,
 • Albatros Karalar içi ve ilgili üçüncü kişiler nezdinde, kişisel verilerle ilgili farkındalığın arttırılması çalışmaları, ilgili mevzuat ile Albatros Karalar politika ve prosedürleri hakkında gerekli bilgilendirme ve eğitim plan taslaklarının oluşturulması ve KVK Üst Kurulu’nun onayına sunulması,
 • Veri Sorumluları Siciline başvuru işlemlerinin ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile olan diğer ilişkilerin yürütülmesi,
 • KVK Uyum Süreci kapsamındaki politika, prosedürler ve ilgili belgelerin mevzuat, gerekli gördüğü hallerde uygulamaları ve kişisel verilerin korunması ile ilgili en iyi uygulamalar doğrultusunda güncellenmesi ve KVK Üst Kurulu’nun onayına sunulması, ve
 • Kişisel Veri ihlali olaylarının KVK Üst Kurulu’na iletilmesi,
 • Kişisel verilerin korunması konusunda Albatros Karalar üst yönetimi ve KVK Üst Kurulu tarafından alınan kararlar ile KVK Üst Kurulu tarafından belirlenecek diğer görevlerin icrası.

KVK İcra Kurulu’nun yükümlülüklerine ilişkin görevler:

 • Veri sahibinin haklarıyla ilgili gerçekleştirdiği başvuruların alındığı kanalların yönetilmesi, başvuruların incelenmesi, ilgili birimlerle koordinasyon halinde cevapların oluşturulması ve başvurucu "Veri Sahibi"ne iletilmesi; rutin talepler dışında kalan hususlarda KVK Üst Kurulu’nun görüşünü ve onayını almak üzere başvurunun ve çözüm önerilerinin KVK Üst Kurulu’na sunulması,
 • Denetim planının ve kapsamının oluşturulması ve KVK Üst Kurulu’nun onayına sunulması, iç denetçinin ve görevlerinin belirlenmesi, iç denetçi tarafından yürütülen faaliyetler sonucu ortaya konulan raporların KVK Üst Kurulu’na sunumu ve bu raporlara ilişkin gerekli aksiyonların alınmasının sağlanması,
 • Kişisel veri paylaşılacak tarafların mevcut dokümantasyon ile belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilmesi ve ilgili iş birimlerine raporlanması,
 • Hukuk birimleri ile koordinasyon halinde kişisel veri paylaşılan ve Kişisel Veri alınan taraflarla akdedilecek sözleşmelerin risk analizlerinin yapılması ve tespit edilen riskler doğrultusunda gerekli kontrollerin uygulanmasının sağlanması,
 • Veri Envanteri’nin iş birimleri tarafından güncel olarak tutulmasının sağlanması, envanterde ortaya konulan risklerin ortadan kaldırılması için gerekli kontrollerin uygulanması, ve
 • Doğrudan veya dolaylı olarak Albatros Karalar’ı ilgilendiren Kişisel Veri İhlali Olaylarına ilişkin sürecin yönetilmesi, ilgili taraflara bilgilendirmelerin yapılması,

Kişisel Verileri Koruma Kurum ve Kurulu’na ilişkin görevler:

 • Albatros Karalar’ın Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile olan iletişiminin birinci elden sürdürülmesi,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu taleplerine ilişkin ilgili iş birimleri ile koordinasyon halinde cevapların hazırlanması,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu soruşturmalarında, ilgili iş birimlerinin koordinasyonunun sağlanması, savunma yazılarının oluşturulması

  1. KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ İHLAL OLAYI YÖNETİMİ

Kişisel Veri Güvenliği İhlal Olaylarının tespitinde, KVK İcra Kurulu görevli olacaktır. KVK İcra Kurulu, karşılaşılabilecek İhlal Olaylarına ilişkin olarak birimlerindeki çalışanları uyaracak, bu olayların kendilerine bildirilmesini temin edecektir. KVK İcra Kurulu;

 • İç denetim sorumlusundan,
 • Bağımsız dış denetim olması halinde dış denetim yapan taraftan,
 • İlgili birim sorumlularından ve
 • Kendisi re’sen öğrendiği olaylardan

tespit edilen İhlal Olayları ile ilgili olarak KVK Uyum Süreci dahilinde alınması gerekli olan tedbirleri belirleyerek ilgili İhlal Olayı’nı KVK Üst Kurulu’na bildirecektir.

İhlal Olayının Albatros Karalar bünyesinde tespit edilmesi halinde ihlal;

 • İhlal Olayı bir birim çalışanı tarafından belirleniyorsa derhal KVK İcra Kurulu’na bildirilecektir,
 • İhlal olayı iç denetim kapsamında belirleniyorsa denetim raporu içerisinde İhlal Olayına ilişkin bulgular ile KVK Üst Kurulu’na bildirilecektir.

Bildirimde bulunan ilgili kişi(ler) bildirim ile birlikte alınmasını gerekli gördükleri tedbirlere ve İhlal Olayı kapsamındaki risklere ilişkin olarak görüş ve tavsiyelerini de bildireceklerdir.

Bağımsız dış denetim veya Albatros Karalar dışından üçüncü başka bir taraf üzerinden iletilen İhlal Olayı bildirimlerinde KVK İcra Kurulu, İhlal Olayı hakkında KVK Üst Birimi’ni bilgilendirecek ve İhlal Olayının gerçekleştiği iddia edilen ilgili birim sorumlusu, İhlal Olayı hakkında KVK Üst Kurulu’na ayrıntılı bilgi verecektir. KVK Üst Kurulu’nun değerlendirmesi sonucunda İhlal Olayının gerçekleştiğine kanaat getirilir ise KVK Üst Kurulu, gerekli müdahalenin yapılmasını temin edecektir.

İhlal Olayı sonucu doğan riskin derecesi belirlenir ve yine aynı alt başlıkta belirlenen ilgili aksiyonlar alınır. İhlal Olayının gerçekleşmiş olduğuna kanaat getirilen hallerde bu İhlal Olayı zarara yol açmadan kontrol altına alınarak giderilmeye çalışılır. Kişisel verinin hukuka aykırı bir şekilde 3. Kişi tarafından elde edilmesine dayalı İhlal Olayı’nda söz konusu olay KVK Üst Kurulu tarafından KVK Kanunu ve ilgili sair mevzuatta belirlenen esas ve usullere göre Veri Sahibi’ne ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilir.

  1. POLİTİKA VE DOKÜMANLARIN YÖNETİMİ

KVK Uyum Süreci kapsamında oluşturulan politika ve prosedür ile benzeri dokümanlar, yürürlüğe konulmadan önce KVK Üst Kurulu tarafından incelenir ve onaylanır. KVK Politikası ise üst yönetimin yanı sıra Yönetim Kurulu’nu temsile yetkili kişi tarafından da onaylanır. KVK Üst Kurulu ve uygun düştüğü ölçüde üst yönetim ve Albatros Karalar Yönetim Kurulu tarafından onaylanan dokümanların yürürlüğe sokulması, ilgili tarafların bu konuda bilgilendirilmesi ve gerekirse eğitilmesi ve bu dokümanların uygulanmasından KVK İcra Kurulu sorumludur.

Her iç denetimde; KVK Uyum Süreci kapsamında hazırlanan ve yürürlüğe alınan tüm bu dokümanlar, KVK Kanunu ve sair ikincil mevzuat, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları, en iyi sektör uygulamaları, bilgi güvenliği konusunda kabul görmüş uluslararası standartlar ve benzeri hususlarda gerçekleşen değişiklikler kapsamında denetlenir ve gerekmesi halinde güncellenir. KVK İcra Kurulu, gerekli görmesi halinde iç denetim olmaksızın da ilgili birim sorumlularının fikrini almak suretiyle ve Albatros Karalar hukuk müşaviri ile iş birliği içerisinde ilgili dokümanların güncellenmesini her daim organize edebilir.

 1. TANIMLAR

Politika’da kullanılan ve önem teşkil eden tanımlar aşağıda yer almaktadır:

Çalışan(lar)

:

Albatros Karalar çalışanları

Kişisel Veri

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Veri Güvenliği İhlal Olayı veya İhlal Olayı

:

Albatros Karalar’ın KVK Kanunu ile uyumluluğunu ve Kişisel Veri Güvenliğini tehlikeye atma veya tehdit etme olasılığı yüksek olan tek ya da bir dizi istenmeyen ya da beklenmeyen bilgi güvenliği olayı

Kişisel Veri Sahibi

:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; oyuncular, veliler ve çalışanlar.

Kontrol

:

Kişisel verilerin işlenmesi esnasında ortaya çıkabilecek Kişisel Veri Güvenlik İhlal Olaylarına bağlı risklere ilişkin olarak uygulanan en iyi sektör uygulamaları, Albatros Karalar politikaları ve prosedürleri, Uyum Programları, teknik ve teknolojik rehberler ve organizasyon yapısı gibi idari, yönetsel, teknik veya hukuki koruma ve karşı önlem yöntemler

Kişisel Verilerin İşlenmesi

:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

KVK İcra Kurulu

:

Albatros Karalar tarafından, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğun sağlanması, muhafazası ve sürdürülmesi kapsamında Albatros Karalar bünyesinde gerekli koordinasyonu sağlayacak olan birim

KVK Üst Kurulu

:

KVK Uyum Süreci’nin sürekli bir şekilde yönetilmesi ve geliştirilmesi amacıyla karar alma ve üst yönetime sunma yetkilerine sahip olan, Yönetim Kurulu Kararı ile yetkilileri atanan ve KVK İcra Kurulu’nun bağlı olduğu Kişisel Verilerin Korunması Üst Birimi

KVK Kanunu

:

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

KVK Uyum Süreci

:

Albatros Karalar tarafından yürürlüğe konulmuş, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat ile uyumluluğun sağlanmasına ilişkin süreç

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

:

Albatros Karalar tarafından muhafaza edilen kişisel verilere ilişkin ilkelerin düzenlendiği “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası”

Politika

:

Albatros Karalar Kişisel Verilerin Korunması Uyum Süreci Yönetim Politikası

KVK Politikası

:

Albatros Karalar Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Veri Sahibi Başvuru Formu

:

Veri sahiplerinin, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu

Veri Envanteri:

İş Birimi Faaliyetleri Bazlı Kişisel Veri İşleme Envanteri

Veri Sorumlusu

:

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişi

Veri Sorumluları Sicili

:

KVK Kurulu gözetiminde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı gözetiminde tutulan ve kamuya açık olan Veri Sorumluları Sicili


 

 

 

ALBATROS KARALAR DIŞ TİCARET TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT SARACİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

MAYIS 2021

İçindekiler

I. GENEL.. 1

1. Amaç. 1

2. Kapsam.. 1

3. Kısaltmalar ve Tanımlar. 2

II. POLİTİKANIN GEÇERLİLİĞİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ. 4

III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ. 4

1. Kişisel Verilerin İşlenme Prensipleri (İlkeleri). 4

1.1.       Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme. 5

1.2.       Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama. 5

1.3.       Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme. 5

1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma. 6

1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme  6

2. Kişisel Veri Kategorizasyonu. 6

2.1. Kişisel Verisi İşlenen Veri Sahibi Kategorisi 6

2.2. Kişisel Verilerin Sınıflandırılması 8

3. Verilerin Kaynak Tipleri 12

3.1. Bireysel 12

3.2. Albatros Karalar Çalışanı Aracılığıyla. 12

3.3. Üçüncü Şahıs Aracılığıyla. 13

3.4. Otomatik Sistemler Aracılığıyla. 13

4. Kişisel Verilerin, Kanun’un 5 inci Maddesinde Belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartlarından Bir veya Birkaçına Dayalı ve Bu Şartlarla Sınırlı Olarak İşleme. 13

5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 14

6. Kişisel Verilerin İşleneme Amaçları 15

7. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 2

8. Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü. 3

9. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi 3

IV. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI. 4

1. Kişisel Verilerin Yurt İçine Aktarılması 4

1.1. Kişisel Verilerin Aktarıldığı 3. Kişiler. 5

2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması 5

2.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarıldığı/Aktarılabileceği 3. Kişiler. 6

3. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması 6

V. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ  6

1. Kişisel Verilerin Silinmesi 6

2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi 6

3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi 7

VI. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER    7

VII. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRME USULÜ.. 7

1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması 7

1.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 7

1.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller. 8

1.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması 8

2. Başvurulara Cevap Verme. 9

2.1. Albatros Karalar’ın Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi 9

2.2. Albatros Karalar Başvuru Yapan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler. 9

2.3. Kurumun Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı 9

VIII.         YÜRÜRLÜK VE REVİZYON.. 10

 

I. GENEL

1. Amaç

Albatros Karalar Dış Ticaret Turizm Otomotiv İnşaat Saraciye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, (“Albatros Karalar” veya “Şirket”) Mercan Mahallesi Havancı Sokak, No: 11 A Fatih / İSTANBUL adresinde mukim bir limited şirketidir. Şirket bünyesinde tekstil ve aksesuar üretimi gerçekleştirilmektedir. Şirket’in websitesine http://albatrosluggage.com adresinden ulaşabilirsiniz. 

Albatros Karalar Dış Ticaret Turizm Otomotiv İnşaat Saraciye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ile Anayasanın 20 inci maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği hükmü kapsamında, Albatros Karalar tarafından yürütülen veri işleme faaliyetleri doğrultusunda  mevzuatta yer alan yükümlülüklere uyum sağlanması ve elde edilen kişisel verilerin mevzuata uygun şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak üzere izlenmesi gereken yöntem ve ilkeleri düzenleme amacıyla kaleme alınmıştır.

2. Kapsam

İşbu Politika, Albatros Karalar tarafından iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirilen tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak verilerin işlenme amaçları, veri kategorileri, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirilerek oluşturulan ve kişisel verilerin güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri düzenleme faaliyetlerinde uygulanmaktadır.

Bu kapsamda otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel veriler bu politikada yazan usul ve esaslar dahilinde işlenmektedir. Politika’ nın konusunu; Albatros Karalar’ın tedarikçileri, ziyaretçileri, ürün veya hizmet alan kişileri, potansiyel ürün veya hizmet alıcıları ile yetkilileri ve çalışanları, iş birliği içerisinde olunan kurum çalışanları, hissedarları, kiraya verenler ile Şirket yetkilileri, çalışan adayları, stajyerleri, eski çalışanları ve sair üçüncü kişiler oluşturmaktadır. Yukarıda yer alan kişisel veri sahibi gruplarına ilişkin işbu Politika’ nın uygulama kapsamı; Politika’ nın tamamı olabileceği gibi, yalnızca bir kısım hükümleri de olabilecektir.

Bu Politika’ nın güncellenmesinden ve yürütülmesinden ________________ [AY1] sorumludur.

3. Kısaltmalar ve Tanımlar

 

4857 sayılı Kanun

4857 sayılı İş Kanunu

5502 sayılı Kanun

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu

5510 sayılı Kanun

5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

6331 sayılı Kanun

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6698 sayılı Kanun

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anayasa

9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Aydınlatma Yükümlülüğü

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 •  Kanun’un 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermesi

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olamayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek ve/veya birleştirilerek dahi hiçbir suretle kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi işlemi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin hiçbir surette tekrar erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

28 Ekim 2017 tarihli 30224 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ve 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hardware ve software (yani fiziki ve elektronik ortamda) hiçbir kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi. (Örneğin; bir CD veya flash diskin imha edilmesi, parçalanması veya yakılması, personel özlük dosyasının yakılması, yeniden kağıt haline getirilmesi vs.)

KVKK/Kanun

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı,ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda tekrar eden aralıklarla re’ sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Albatros Karalar KVK Kurulu

Albatros Karalar nezdinde kurulmuş olan ve işbu Politika’ nın yürütülmesinden ve takibinden sorumlu olan Kurul

Sicil/VERBİS

Veri Sorumluları Sicili

TCK

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun vermiş olduğu yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Sahibi/İlgili Kişi/İlgili Kişiler

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

II. POLİTİKANIN GEÇERLİLİĞİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ

Albatros Karalar, veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin olarak bu Politika’ da yer alan tüm iç işleyişlerin ve süreçlerin düzenlenmesinden, güncellenmesinden ve uygulanmasından sorumludur. KVKK ile ilgili idari kararların uygulanması ve yerine getirilmesi Albatros Karalar Yönetimi tarafından sağlanmaktadır. Albatros Karalar veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un ön görmüş olduğu tüm usul ve esaslara uymakla mükelleftir.

İşbu Politika, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Politika üzerinde mevzuat kaynaklı veya Şirket’in iş süreçlerine bağlı olarak yapılacak veya yapılması gerekli tüm değişiklikler yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Politika’nın konusunu oluşturan ilgili kişiler bu değişikliğin yayınlanması ile işbu Politika ile bağlı olacaklardır.

III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

1. Kişisel Verilerin İşlenme Prensipleri (İlkeleri)

Albatros Karalar, işbu Politika’da yer verilen kişisel verileri Kanun’un 4 üncü maddesi doğrultusunda

1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

2. Doğru ve gerektiğinde güncel,

3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar

işlemektedir.

  1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel verilerin korunması açısından dürüstlük kuralı, kişilerin kendilerine veri işleme konusunda izin ya da emir veren hukuk kurallarına dayanarak gerçekleştirdikleri fiillerde, bu hukuk kuralının amacına göre mümkün olan en az miktarda veri işlemeleri, ilgili kişilerin öngöremeyeceği biçimde hareket etmemeleri gibi davranışları gerektirir.

Albatros Karalar, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Albatros Karalar, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerekleri dışında kullanmamaktadır.

  1.  Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kişisel verilerin doğru ve güncel olması, kişisel veri işleme faaliyetinin doğru yürütülebilmesi için hem veri sorumlusunun yükümlülüklerini yerine getirebilmesi hem de veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerinin korunabilmesi açısından önemlidir.

Bu ilke, ilgili kişinin haklarını korumakla birlikte veri sorumlusunun veri işleme faaliyetinden alacağı verim için de önem arz etmektedir.

Albatros Karalar, kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır.

  1. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Albatros Karalar, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemekte ve kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir.

1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Albatros Karalar, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Albatros Karalar, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirket öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Kurum tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

2. Kişisel Veri Kategorizasyonu

Albatros Karalar, Kanun’un 10 uncu maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişileri bilgilendirerek, Kanun’da belirtilen genel ilkeler kapsamında ve diğer yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda ve Saklama ve İmha Politikası’nda yer alan süreler ile sınırlı olarak aşağıda belirtilen ilgili kişi gruplarına ait belirli kategorilerdeki verileri işlemektedir.

2.1. Kişisel Verisi İşlenen Veri Sahibi Kategorisi

Albatros Karalar Kanun ve ilgili düzenlemelere uygun olarak aşağıda sıralanan ilgili kişilere ait kişisel verileri işlemektedir.

Albatros Karalar tarafından kişisel verileri işlenen kişilerin kategorileri aşağıda belirtilen kapsamda olmakla birlikte, bu kategorilerin dışında yer alan kişiler de Kanun kapsamında Şirket’e taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de bu Politika kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

Aşağıda işbu Politika kapsamında yer alan müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi, çalışan adayı, kurum yetkilisi ve yönetim kurulu üyesi, iş birliği içerisinde olduğumuz kurumlardaki gerçek kişiler ve bu kişilerle ilişkili üçüncü kişiler kavramlarına açıklık getirilmektedir.

ID

Veri Konusu Kişi Grubu

Açıklama

Kişi Tipi

1

Çalışan*

Şirket ile iş sözleşmesi kapsamında Şirkette çalışmakta gerçek kişiler ile Şirketin hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere tüm gerçek kişiler

Mavi Yaka Çalışan

Beyaz Yaka Çalışan

Şirket Yetkilisi / Hissedarı

2

Çalışan Adayı*

Şirkete herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirketin incelemesine açmış olan gerçek kişiler

Çalışan Adayı

3

Diğer 3.Kişiler

Mevcut çalışan ve eski çalışanların haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü kişiler ile Şirket tarafından bu bölümde tanımlanan ilgili kişilerden olmayıp da Kanun’un 5 inci maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler

Diğer 3. Kişiler

Referans Kişileri

Çalışan Yakınları

Teslimat Yapılacak Kişi (Müşteri Olmayan)

Adına Fatura Tanzim Edilen Kişi

Talep / Şikayet Sahibi Kişi (Müşteri Olmayan)

4

Eski Çalışan

Şirket ile olan iş ilişkisi sona ermiş olup da Kanun kapsamında veri işlenmesi zorunlu olan kişiler

Eski Çalışan

Emekli

5

Hissedar/Ortak

Şirketin kurucuları, Şirket pay sahipleri, kanuni veya iradi olarak Şirkete ortak olan gerçek kişiler ile tüzel kişi ortakların yetkilileri

Hissedar Ortak

6

İş Ortağı

Şirket ile ticari sözleşme ilişkisi içerisinde olan tüzel kişi yetkilileri, çalışanları veya ortakları

İş Ortağı Çalışanı / Yetkilisi/ Hissedarı

7

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Şirket ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Kurumun sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler.

Gerçek Müşteri

Ürün veya hizmet alan tüzel kişi temsilcisi

9

Potansiyel Ürün ve Hizmet Alıcısı*

Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler.

Potansiyel Ürün ve Hizmet Alıcısı

10

Tedarikçi

Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu ve sözleşme kapsamında Şirkete karşı edim yükümlülüğü bulunan gerçek kişiler

Tedarikçi Çalışanı / Yetkilisi/ Hissedarı

12

Ziyaretçi*

Şirketin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.

Ziyaretçi

2.2. Kişisel Verilerin Sınıflandırılması

Albatros Karalar, nezdinde aşağıda sınıflandırması ve ilgili kişiler ile ilişkilendirilmesi yapılmış olan kişisel veriler işlenmekte olup burada tanımlaması yapılmayan hallerde Kanun’da yer alan terimler ve tanımlamalar geçerli olacaktır.

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kişisel Veri Niteliği

İlgili Kişisel Verilerin İlişkisi Olduğu Veri Sahibi Kategorisi

1

Kimlik

Ad soyad

Kişisel Veri

Ziyaretçi

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Tedarikçi Yetkilisi

Tedarikçi Çalışanı

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Hissedar/Ortak

Çalışan

Çalışan Adayı

Diğer-Eski Çalışan

Diğer-Potansiyel Tedarikçi

 

Anne-baba adı

Kişisel Veri

Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No

Kişisel Veri

Cüzdanın Verildiği Yer

Kişisel Veri

Cüzdanın Veriliş Nedeni

Kişisel Veri

Cüzdanın Veriliş Tarihi

Kişisel Veri

Doğum tarihi

Kişisel Veri

Doğum yeri

Kişisel Veri

Evlilik tarihi

Kişisel Veri

İmza

Kişisel Veri

Medeni hali*

Kişisel Veri

Pasaport No

Kişisel Veri

Pasaport Numarası

Kişisel Veri

Sürücü Belgesi Sınıfı

Kişisel Veri

TC Kimlik No

Kişisel Veri

Uyruk

Kişisel Veri

2

İletişim

Adres

Kişisel Veri

Ziyaretçi

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Tedarikçi Yetkilisi

Tedarikçi Çalışanı

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Hissedar/Ortak

Çalışan

Çalışan Adayı

Diğer-Kiraya Veren

Diğer-Potansiyel Tedarikçi

Diğer-Eski Çalışan

E-posta adresi

Kişisel Veri

İkametgah

Kişisel Veri

İletişim adresi

Kişisel Veri

Kayıtlı elektronik posta adresi

Kişisel Veri

Posta Kodu

Kişisel Veri

Telefon no

Kişisel Veri

3

Özlük

Bordro bilgileri

Kişisel Veri

Stajyer

Çalışan

Çalışan Adayı

Diğer-Eski Çalısan

Disiplin soruşturması

Kişisel Veri

İşe giriş belgesi kayıtları

Kişisel Veri

Özgeçmiş bilgileri

Kişisel Veri

Performans değerlendirme raporları

Kişisel Veri

4

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler

Kişisel Veri

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Stajyer

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Çalışan

Çalışan Adayı

Diğer-Eski Çalışan

Bilgi Güvenliği Taahhaütnameleri

Kişisel Veri

Dava Dosyaları Örnekleri/Asılları/Bilgileri

Kişisel Veri

Dava dosyasındaki bilgiler v.b.

Kişisel Veri

İcra maaş haczi ve nafaka bilgileri

Kişisel Veri

Mahkeme Tutanakları

Kişisel Veri

Polis Tutanakları

Kişisel Veri

Sözleşme

Kişisel Veri

Yasal Takip Bilgisi

Kişisel Veri

5

Fiziksel Mekan Güvenliği

Bina/Ofis Giriş Çıkış Kayıtları

Kişisel Veri

Çalışan

Ziyaretçi

Diğer-Eski Çalışan

Çalışan ve Ziyaretçilerin Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri

Kişisel Veri

Kamera Kayıtları v.b.

Kişisel Veri

Ziyaret Bilgileri (Journal Bilgisi)

Kişisel Veri

6

Finans

Banka Hesap Bilgileri

Kişisel Veri

Tedarikçi Yetkilisi

Tedarikçi Çalışanı

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Hissedar/Ortak

Çalışan

Çalışan Adayı

Diğer-Eski Çalışan

Bilanço bilgileri

Kişisel Veri

Finansal performans bilgileri

Kişisel Veri

Hesap ve Ödeme Bilgileri (Vergi Kimlik no, IBAN Mizan vb)

Kişisel Veri

IBAN

Kişisel Veri

Ücret Bilgisi (Ücret Türü)

Kişisel Veri

7

Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri

Kişisel Veri

Çalışan

Çalışan Adayı

Diğer-Eski Çalışan

Gidilen kurslar

Kişisel Veri

Meslek içi eğitim bilgileri

Kişisel Veri

Sertifikalar

Kişisel Veri

Özgeçmiş

Kişisel Veri

Transkript bilgileri

Kişisel Veri

8

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Kişisel Veri

Çalışan

Diğer-Eski Çalışan

Çalışan Adayı

Ziyaretçi

Video

Kişisel Veri

Ses Kaydı

Kişisel Veri

Görsel ve İşitsel kayıtlar

Kişisel Veri

CCTV (Kamera) Kayıtları

Kişisel Veri

9

Sağlık Bilgileri

Engellilik durumuna ait bilgiler

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Çalışan

Çalışan adayı

Diğer-Eski Çalışan

Ziyaretçi

 Kan grubu bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

 Kişisel sağlık bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veri

 Kullanılan cihaz ve protez bilgileri vb.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Ateş Ölçümü Bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

10

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Çalışan

Çalışan adayı

Diğer-Eski Çalışan

Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler vb.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

12

Diğer Bilgiler

Evlilik Belgesi

Kişisel Veri

Çalışan

Çalışan Adayı

Diğer-Eski Çalışan

Ölüm Belgesi

Doğum Kağıdı

3. Verilerin Kaynak Tipleri

Albatros Karalar tarafından işlenen kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin kaynakları aşağıdaki şekildedir:

3.1. Bireysel

İlgili kişiler bireysel olarak kişisel verilerini Albatros Karalar ile paylaşmış olabilmektedir. Bu kapsamda ilgili kişilerin, iş başvurusu, ürün veya hizmet satın alma vb. amaçlar ile kendi özgür iradeleri ile kişisel verilerini Albatros Karalar ile paylaşmaları bu kapsamda sayılmaktadır.

3.2. Albatros Karalar Çalışanı Aracılığıyla

İlgili kişiler kişisel verilerini Albatros Karalar çalışanları aracılığıyla Şirket ile paylaşmış olabilmektedir. Bu kapsamda satın alma departmanını arayarak, Albatros Karalar fiziksel mekanlarını ziyaret ederek vb. yollar ile Albatros Karalar çalışanları ile paylaşılan kişisel veriler Şirket tarafından işlenmektedir.

3.3. Üçüncü Şahıs Aracılığıyla

İlgili kişilere ait veriler Albatros Karalar’a üçüncü şahıs tarafından aktarılmış olabilmektedir. Çalışanların yakınlarına ait verilerin aktarılması, çalışan veya stajyer adaylarının referans amacıyla üçüncü kişilere ait verileri Şirket ile paylaşması vb. yollar ile Şirket tarafından kişisel veri işlenebilmektedir.

3.4. Otomatik Sistemler Aracılığıyla

Şirket içerisinde yer alan kamera kayıtları, çalışan veya ziyaretçilerin Şirket ağ bağlantısı üzerinden yapmış oldukları işlemlerde tutulan log kayıtları vb. yollar ile elde edilen kişisel veriler otomatik sistemler aracılığıyla Şirket tarafından işlenmiş kabul edilmektedir.

4. Kişisel Verilerin, Kanun’un 5 inci Maddesinde Belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartlarından Bir veya Birkaçına Dayalı ve Bu Şartlarla Sınırlı Olarak İşleme

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilmektedir. Anayasa'nın 20 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir.

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesi olup, aşağıda yer alan şartlardan birinin varlığı durumunda, kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Açık rıza haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’ nın 5. başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

 1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde kişisel veriler işlenebilecektir. Bu durumda Şirketimiz, ilgili hukuki düzenlemeler çerçevesinde kişisel verileri işlemektedir.

 1. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 1. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

 1. Şirket’in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan ve alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

 1. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 1. Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Şirketimiz ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla Şirketimiz tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde Şirketimiz öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler ve kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Albatros Karalar, Kanun’da “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, Kanun’da öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranmakta ve bu suretle özel nitelikli kişisel verileri işlemekte ve ayrıca Kurum tarafından belirlenen Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler’ e uygun olarak bu verileri muhafaza etmektedir. Kanun’un 6 ıncı maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan kişisel veriler “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir.

 • Albatros Karalar, Kanun’da özel nitelikli olarak tanımlanmış kişisel verileri; Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri, kanunlarda öngörülen hallerde işleyebilmektedir.

6. Kişisel Verilerin İşleneme Amaçları

Albatros Karalar olarak kişisel verileri işleme amaçlarımız aşağıda verildiği gibidir.

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 

7. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Albatros Karalar olarak özel nitelikli kişisel verileri işleme amaçlarımız aşağıda verildiği gibidir.

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

8. Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü

Albatros Karalar, Kanun’un 10 uncu maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda, veri sorumlusu olan Albatros Karalar’ın kimliği, kişisel verilerin hangi amaçlar dahilinde işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri ile kişisel veri sahiplerinin sahip olduğu hakları ilgili kişilere bildirilmektedir.

9. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi

Kişisel veriler Anayasa’da yer alan özel hayatın gizliliği kapsamında güvence altına alınmıştır. Bu nedenle kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi, öncelikle Anayasanın 17 inci maddesi ile düzenlenen kişi dokunulmazlığı, kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı ile Anayasanın 20 ve 22 inci maddelerinde düzenlenen özel hayatın gizliliği ve korunması hakkının ihlali anlamına gelmektedir.

Diğer yandan Kanun’un 12 inci maddesi ile veri sorumlusuna da kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla çeşitli yükümlülükler getirilmiş, verilerin hukuka aykırı işlenmesi durumunda ise çeşitli yaptırımların uygulanması öngörülmüştür.

Kanun kapsamında kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi halinde TCK hükümleri kapsamında cezai yaptırımların uygulanacağı ve aynı zamanda Kurul tarafından idari para cezasına hükmedileceği düzenlenmiştir.

Kanun’un 17 inci maddesine göre; “(1) Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140’ıncı madde hükümleri uygulanır. (2) Bu Kanunun 7’nci maddesi hükmüne aykırı olarak; kişisel verileri silmeyen veya anonim hale getirmeyenler Türk Ceza Kanununun 138’inci maddesine göre cezalandırılır.” .

Kişisel verilere ilişkin suçlar, TCK’nın “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına İlişkin Suçlar” bölümü içerisinde ele alınmıştır.

TCK’nın 135 inci maddesinin birinci fıkrasına göre: “Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir”.

TCK’nın 135 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre: “Kişisel verilerin, kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır.”.

TCK’nın 136 ıncı maddesine göre: “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”.

TCK’nın 138. maddesine göre: “(1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.”

Kanun’un 12 inci maddesi gereğince veri sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve elde edilen verilerin muhafazasını sağlamak üzere çeşitli idari ve teknik tedbirler almakla yükümlü kılınmıştır. Bu maddeye aykırılık halinde ise Kanun’un 18 inci maddesi ile düzenlenen idari yaptırımların uygulanacağı ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde veri sorumlusuna 15.000 Türk Lirasından 1.000.0000 Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanacağı öngörülmüştür.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Albatros Karalar, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak, veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir.

Albatros Karalar bu doğrultuda Kanun’un 8’ inci maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

1. Kişisel Verilerin Yurt İçine Aktarılması

Albatros Karalar, kişisel verilerin aktarılmasında Kanun’ da öngörülen ve Kurul tarafından alınan karar ve ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir.

Albatros Karalar tarafından işlenen kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere (gerçek veya tüzel) aktarılamaz. Ancak Kanun veya diğer ilgili mevzuatta aktarılmasının zorunlu olduğu hallerde Albatros Karalar tarafından işlenmiş olan kişisel veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve belirtilen sınırlamalara bağlı olarak yukarıda sayılan veri işleme amaçları dahilinde “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak, iş ortakları, tedarikçiler, Şirket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında yetkili özel hukuk gerçek veya tüzel kişileri ile yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilmektedir.

Belirtmek gerekir ki, Şirket’in faaliyet alanı kapsamında çevrimiçi reklam hizmetinin verilmesi ile elde edilen üçüncü kişilere ait her türlü genel ve özel nitelikli kişisel veriler, Şirket’e anonim halde ulaşmaktadır. Bu şekilde ulaşan veriler, istatistiki çalışmalar kapsamında Şirket tarafından işlenebilmekte veya bu çalışmalar kapsamında üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

1.1. Kişisel Verilerin Aktarıldığı 3. Kişiler

Albatros Karalar, işlemiş olduğu kişisel verileri yukarıda sayılan veri işleme amaçlarıyla sınırlı, bağlantılı ve her koşulda Kanun’da öngörülen şartlara uygun olarak; yurt içinde yerleşik üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler aşağıda sayılan üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Veri Aktarım Amacı

İş Ortağı

Sözleşmelerin ifası için aktarılmanın zorunlu olması hallerinde, iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

Şirket faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi amaçları ile sınırlı olarak

Tedarikçiler

Sözleşmelerin ifası için aktarılmanın zorunlu olması hallerinde, iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep etmesi halinde Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi amaçları ile sınırlı olarak

Topluluk Şirketleri

Şirket faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak

2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Albatros Karalar, Kurul tarafından öngörülen gerekli ve yeterli güvenlik önlemlerini almak suretiyle, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini yurt içinde bulunan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarabilmektedir.

Kanun’un 8 inci maddesi kapsamında özel nitelikli kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamayacağı düzenlenmiş olup, Albatros Karalar özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında öncelikle kişilerin açık rızasına başvurmaktadır. Ancak Kanun uyarınca yeterli önlemler alınmak kaydıyla, Kanun’un 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin aktarılabileceği düzenlenmiştir. Albatros Karalar, kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise sağlık ve cinsel hayat dışında kalan özel nitelikli kişisel verileri kanunlarda öngörülen hallerde üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

2.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarıldığı/Aktarılabileceği 3. Kişiler

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Veri Aktarım Amacı

Tedarikçiler/İş Ortakları

Sözleşmelerin ifası için aktarılmanın zorunlu olması hallerinde, iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep etmesi halinde veri sorumlusu olan Albatros Karalar kanunda düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirmesi amacı ile sınırlı olarak

3. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Kanun’un 9. Maddesi uyarınca, kişisel verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için ilgili kişinin açık rızasının bulunması zorunludur. Ancak kişisel veriler, Kanun’un 5. maddenin ikinci fıkrası ile 6. Maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilmektedir.

V. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Albatros Karalar, Kanunu’nun 7 inci Maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde re’sen veya kanunen saklama zorunluluğu bulunmaması durumunda kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silmekte, yok etmekte veya anonim hâle getirmektedir. Ayrıca kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi ile ilgili olarak Albatros Karalar Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nın incelenmesi gerekmektedir.

1. Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin işlenmesindeki amaçların ortadan kalkması durumunda Albatros Karalar tarafından işlenmiş olan kişisel veriler, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen usullere uygun olarak silinmektedir.

2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin işlenmesindeki amaçların ortadan kalkması durumunda bir hukuki yarar bulunmayan veriler Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen usullere uygun olarak Albatros Karalar sistemlerinden tamamen çıkartılmakta ve tekrar erişilemeyecek hale getirilmektedir. Fiziki evraklarda yer alan kişisel veriler işleme amaçlarının ortadan kalkması ve hiçbir hukuki yararın bulunmaması durumunda imha edilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. Albatros Karalar, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir.

Kanun’un 28 inci maddesi kapsamında Saklama ve İmha Politikasında yer alan usullere uygun olarak anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler Albatros Karalar tarafından araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilmektedir. Bu tür işlemeler Kanun kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmamaktadır.

VI. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Albatros Karalar, maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Alınan teknik ve idari tedbirler için Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nın incelenmesi gerekmektedir.

VII. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRME USULÜ

Albatros Karalar, Kanun’un 10 uncu maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. Albatros Karalar, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için Kanun’un 13 üncü maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri ifa ederek gerekli işlemleri yürütmektedir.

1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

1.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Albatros Karalar tarafından işlenen kişisel verileri işlenen ilgili kişilere Kanun’un 11 inci maddesi ile sağlanmış olan haklar aşağıdaki şekildedir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

1.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, Kanun’un 28 inci maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulmaktadır.

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanun’un 28 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, Kanun’un 11 inci maddesinde sayılan diğer haklarını ileri sürememektedir.

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 2. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

1.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri Kanun’un 13 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen hakları ile ilgili taleplerini, yazılı olarak Kurulu’ un belirlediği diğer yöntemlerden; kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirkete daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Albatros Karalar’a iletebilecektir.

Bu kapsamda yukarıda belirtilen hakların kullanımı için kimlik ve iletişim bilgilerini tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11 inci maddesinde belirtilen haklardan kullanımı talep edilen hakka yönelik açıklamaları içeren talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ’e uygun olarak ıslak imzalı başvuru taleplerinizi Mercan Mahallesi Havancı Sokak, No: 11 A Fatih / İSTANBUL adresine kimliği tespit edici belgeler ile elden veya noter kanalıyla gönderilmesi veya ilgili başvurunun [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderilmesi veya [email protected] e-posta adresi üzerinden iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel veri sahibi Kanun’un 14 üncü maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Albatros Karalar’ın cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurulu’ a şikâyette bulunabilecektir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname aranacaktır. Aksi halde iletilen talepler Albatros Karalar tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Başvurulara Cevap Verme

2.1. Albatros Karalar’ın Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Kişisel veri sahibinin, mevzuatta düzenlenen yöntemlere uygun olarak Kanun’un 11 inci maddesinde yer alan haklarını kullanmak üzere Şirket’e başvurması durumunda Albatros Karalar talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Albatros Karalar tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

2.2. Albatros Karalar Başvuru Yapan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler

Albatros Karalar, başvuruda bulunan kişinin veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilecek ve gerekli görmesi durumunda soru yöneltebilecektir.

2.3. Kurumun Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

 

Albatros Karalar, aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklamak suretiyle reddetme hakkına sahiptir.

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 5. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 6. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 7. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 8. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 9. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması
 10. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
 11. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.
 1. YÜRÜRLÜK VE REVİZYON

İşbu Politika _________ [BŞÇ2] tarihinde yürürlüğe girmiştir. Albatros Karalar’ın Politika üzerinde değişiklik yapma hakkı saklı olup Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir. Politika’nın revize edilmesi halinde yeni Politika örneği ilgili yerlerde ilan edilecektir.

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sitemizden En İyi Şekilde Faydalanabilmeniz İçin Çerezler Kullanılmaktadır. Bu Siteye Giriş Yaparak Çerez Kullanımını Kabul Etmiş Sayılıyorsunuz.